Algemene informatie

This website is published by Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), a limited company with registered capital of 137 052 417,05€, whose head office is located at 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, and is registered with the Nanterre RCS (trade register) under the number B 552 069 791.
This website is hosted by Telehouse Int Corporation Europ Limited, 137 bd Voltaire, 75011 Paris. Intra-community VAT number: FR54552069791
 
 
 Mini websites are hosted by Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 - USA.
 
 
Tel: +32 (0)2 404 01 11 - E-mail address: info.belgium@coface.com
Mailing address: Vorstlaan 100 Boulevard du Souverain – B-1170 BRUSSELS 
 
Publication Manager: Xavier DURAND, Chief Executive Officer
Internet Site Manager:  Muriel DOUCHAIN Local Communications Manager
 
Coface, in its capacity as an insurance company, is approved and supervised by the French Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Paris)
 
By accessing and browsing this website, you accept this legal notice.
 
Website content and availability of information:
This website includes information concerning both Coface and the products that this company proposes.
 
This information is strictly for information purposes only and should not be considered as having any contractual value.
 
Coface makes every effort to ensure that the information published on this website is accurate and up to date, and reserves the right to correct the content at any time and without notice. However, Coface cannot guarantee that the information is complete or that it has not been modified by a third party (intrusion, virus).
 
Coface accepts no liability for any damage, loss, or expense of any kind resulting from access to and/or use of this website or the information contained therein.
 
Coface undertakes to use its best efforts to make and keep accessible all the services available on this website.
 
Coface shall not be held liable in the event that any of the following circumstances occur:
 
 • temporary interruption of a duration of several minutes for the updating of certain files,
 • operational problem or temporary interruption of these services out of our control, notably in the event of an interruption of electrical or telecoms services,
 • temporary interruption of services when development or maintenance is required,
 • failure or dysfunction of the Internet network in the transmission of messages or documents.
Intellectual property
 
All the components of this website (notably text, graphics, logos, photos, and other visual content or sounds) together with their design and layout, are the property of Coface.
 
Coface authorizes access to and use of this website for strictly personal purposes only.
Any reproduction, representation, distribution, extraction, in whole or in part, of any of the elements appearing on this website, on any medium, or by any process whatsoever, as well as the sale, resale or transfer to a third party, in whatever fashion, is forbidden unless expressly authorized in advance by Coface. Failure to comply with this prohibition constitutes a counterfeit that may give rise to civil and criminal liability for the counterfeiter.
 
Other distinctive signs, in particular corporate names, trade names, brand names, and domain names reproduced on the website are the property of Coface or third parties. Any reproduction without express authorization is likely to engage the liability of its author.
 
Data protection
Coface is committed to protecting the personal data we collect and process, with rigorous policies, controls, and compliance oversight to ensure that data is held and used appropriately as described in its Data Privacy Statement available in the personal data section.
You have the right to access and correct personal data that concerns you. You can do this via this e-mail address: privacy.belgium@coface.com
 
Hypertext links
 
This website includes hypertext links to websites managed by third parties. Coface cannot be held liable for any outcome following the usage of these hypertext links.
 
The creation of a hypertext link to the Coface website is subject to Coface's prior agreement.
 
Security
 
It is your sole responsibility to take all necessary measures, such as using up-to-date anti-virus software, to protect your data and/or software and/or hardware from contamination by viruses.
 
Coface declines all liability for any damage you may suffer in the event of contamination by a virus.

Deze website is een publicatie van Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), Belgisch filiaal - Verzekeringsmaatschappij erkend door de CDV onder het nummer 2005 - BTW: BE0451 902 214
 
Tel.: +32 (0)2 404 01 11 - E-mail: info.belgium@coface.com
Adres: Vorstlaan 100 Boulevard du Souverain – B-1170 BRUSSEL
 
Hoofdzetel: Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 137 052 417,05 EUR, met hoofdzetel te 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, en geregistreerd bij het handelsregister van Nantes ('RCS') onder het nummer B 552 069 791.
 
Tel.: +33 (0) 1 49 02 20 00 E-mail: communication@coface.com
Adres: 1, place Costes et Bellonte - CS 20003 - 92276 Bois Colombes Cedex
 
Deze website bevat informatie over zowel Coface als de producten die deze onderneming aanbiedt. Deze website bevat informatie over zowel de onderneming Coface als de producten die deze onderneming aanbiedt.
 
Door deze website te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt u de volgende bepalingen:
 
1) Alle onderdelen van deze website (met name tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en andere visuele inhoud) en hun ontwerp en lay-out, zijn het exclusieve eigendom van Coface, met uitzondering van sommige onderdelen die door een Partner verstrekt zijn.
De onderdelen van deze site mogen enkel gebruikt, gereproduceerd en weergegeven worden voor persoonlijke doeleinden. Het verkopen, doorverkopen of overdragen ervan aan een derde partij, in welke vorm dan ook, is verboden. Indien deze bepaling niet gerespecteerd wordt, zal dergelijke handeling beschouwd worden als frauduleus en mogelijk aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging. Het niet respecteren van deze clausule kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging, vermits dergelijke handelingen als frauduleus beschouwd zullen worden.
 
2) Overeenkomstig de wet inzake “Informatique et Libertés” (IT en persoonlijke vrijheden) van zes januari 1978, wijzen we erop dat:
• persoonlijke informatie die via deze site verkregen wordt, gebruikt kan worden voor latere e-mails
• deze informatie niet gebruikt zal worden voor andere doeleinden en niet door Coface bekendgemaakt zal worden, in welke vorm dan ook, aan derden
• u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en deze te corrigeren. Dit kunt u doen via het e-mailadres info.belgium@coface.com
 
3) We garanderen al het mogelijke te zullen doen om alle diensten op deze website beschikbaar te maken en te houden.
Onze verplichtingen zijn verplichtingen op middellange termijn. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden in de volgende omstandigheden:
• tijdelijke onderbrekingen van verschillende minuten voor het updaten van bepaalde bestanden,
• operationele problemen of tijdelijke onderbrekingen van deze diensten buiten onze wil om, in het bijzonder bij het uitvallen van de elektriciteit of de telecommunicatiediensten;
• tijdelijke onderbrekingen van de diensten voor ontwikkeling of onderhoud;
• uitvallen of storingen op het internetnetwerk tijdens de overdracht van berichten of documenten.
 
4) Wanneer u deze site bezoekt, kan er automatisch een cookie geïnstalleerd worden in uw browsersoftware.
Een cookie is een klein bestand dat niet bedoeld is om de bezoekers van de site te identificeren, maar om informatie op te slaan over hoe de site gebruikt wordt.
U kan ervoor kiezen om deze cookies te weigeren. Wij wijzen er u niettemin op dat indien uw browser ingesteld is om cookies te blokkeren, de toegang tot bepaalde diensten gewijzigd of zelfs verhinderd kan worden.
 
5) Deze website bevat hypertextlinks naar websites die door derden beheerd worden. Coface kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die uit het gebruik van deze links voortvloeien.

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten en vergoeding van tussenpersonen

I. Introductie 

Vanaf 30 april 2014 zijn de MIFID gedragsregels (betreffende de markten voor financiële in-strumenten) van toepassing op de gehele verzekeringssector.

Deze nieuwe regels hebben als doel de bescherming van de cliëntenbelangen te versterken. Coface heeft er altijd naar gestreefd een nauwe en regelmatige relatie te ontwikkelen met haar cliënten, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Ontmoeten, delen van informatie en zich aanpassen zijn sleutelwoorden in de relatie tussen Coface en haar cliënten.

Integriteit, gelijkheid, onpartijdigheid, het respecteren van het principe van vertrouwelijkheid en voorrang geven aan de belangen van de cliënt zijn de regels die de medewerkers van Coface dienen na te leven.

Teneinde zich in regel te stellen met de nieuwe Mifid-gedragsregels, heeft Coface een beleid uitgetekend voor een correct beheer van belangenconflicten enerzijds, en de vergoeding van verzekeringsmakelaars en –agenten anderzijds.

De toepassing van deze gedragscode valt onder het toezicht van de FSMA.

 

II.Beheer van belangenconflicten

Definitie :

Een belangenconflict kan gedefinieerd worden als een situatie waarbij de belangen van onze Maatschappij, onze filialen of van onze medewerkers direct of indirect in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Het kan ook gaan om situaties waarbij er conflicten zijn tussen (de belangen van) een of meerdere cliënten zelf.

 

Een belang dient te worden begrepen als een voordeel, ongeacht zijn aard : materieel of im-materieel, professioneel, commercieel, financieel of persoonlijk.

 

Onze Maatschappij heeft in dit kader specifieke maatregelen genomen die noodzakelijk zijn op het vlak van organisatie en controle, teneinde belangenconflicten op te sporen, te vermijden, en te beheren in het belang van onze cliënten.

 

Preventie van belangenconflicten :

Onze Maatschappij pleit voor een benadering in twee stappen, die gebaseerd is op enerzijds het identificeren, en anderzijds het voorkomen en beheren van belangenconflicten.

 

Wij hebben een (niet exhaustieve) lijst van belangenconflicten geïdentificeerd :

 • Commerciële gestes
 • Tarificatie
 • Toekennen van kredietlimieten op eenzelfde koper/debiteur
 • Gebruik van vertrouwelijke informatie
 • Acties ter incasso van vorderingen
 • Aanvaarden en aanbieden van geschenken
 • Belangen van medewerkers bij activiteiten buiten Coface
 • Voorstellen van verschillende kwaliteitsniveaus van service
 • ...

Wat preventie en het beheer van belangenconflicten betreft, heeft onze Maatschappij verschillende maatregelen en procedures ingesteld, zoals ondermeer :

 • (i) Gedragscode :
 • De Coface groep heeft een gedragscode vastgelegd die wordt opgelegd aan al onze medewerkers. Dit document sensibiliseert onze medewerkers ondermeer voor het bestaan van mogelijke belangenconflicten..
 • (ii) Interne procedures, vastgelegd voor ieder verzekeringsdomein (risicobeheer, analyse en goedkeuring van schades,…)
 • Voor elk van deze domeinen is een systeem van dubbele goedkeuring (« vier ogen principe ») van toepassing.
 • (iii) Het instellen van controles op meerdere niveaus (locaal of groep).
 • Deze procedures en controles moeten toelaten dat eventuele disfuncties die tot belangenconflicten zouden kunnen leiden, opgespoord en voorkomen kunnen worden.
 • (iv) Een Compliance Officer die toeziet op het respecteren van de interne procedures, van de deontologische en gedragscodes,…

Beheer van belangenconflicten :

Ons beleid inzake het beheer van belangenconflicten steunt enerzijds op een engagement van transparantie ten aanzien van onze cliënten, en anderzijds op de onvoorwaardelijke inzet van al onze medewerkers om te handelen in het belang van deze laatsten.

 

Hiertoe, en conform aan de wettelijke voorschriften, werd een synthese van ons beleid inzake het beheer van belangenconflicten gepubliceerd op onze website. Wij staan eveneens ter beschikking van onze cliënten teneinde hen alle bijkomende informatie te verstrekken die ze nuttig achten.

 

Teneinde de belangen van onze cliënten te vrijwaren, engageren wij ons hen te informeren wanneer in het geval van een bestaand belangenconflict geen definitieve oplossing lijkt te kunnen worden gevonden.

Desgevallend kan Coface, indien nodig, besluiten om af te zien van het afsluiten van een verzekeringscontract.

 

Ons beleid inzake belangenconflicten, evenals de specifieke regels en procedures die eruit voortvloeien maken deel uit van opleidingen en specifieke communicatie-inspanningen aan onze medewerkers, en vervolledigen onze Business Ethics Code die van kracht is binnen onze Maatschappij.

 

III. Vergoeding van tussenpersonen

Wanneer een verzekeringscontract op vraag van de verzekerde wordt afgesloten door tussenkomst van een verzekeringsmakelaar, zal onze Maatschappij aan deze tussenpersoon een vergoeding betalen in toepassing van de makelaarsovereenkomst die onze Maatschappij met deze tussenpersoon heeft afgesloten.

 

Deze vergoeding bestaat uit een percentage van de premie die ons door de cliënt zal worden betaald.

 

Dit percentage bedraagt om en bij de 10 % en kan naar boven of naar onder worden aangepast in functie van de expertise van de makelaar en de aard van het verkochte verzekeringsproduct.

 

Onafhankelijk van wat voorafging, kan onze Maatschappij eventueel overgaan tot het betalen van een extra commissie aan de verzekeringsmakelaar in functie van het door deze makelaar aangeboden transactievolume.

 

IV. Uw vragen en opmerkingen :

Voor bijkomende inlichtingen met betrekking tot ons beleid inzake belangenconflicten en de vergoeding van tussenpersonen, kan U schriftelijk contact opnemen met onze afdeling Legal en Compliance op volgend postadres : Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur, succursale in België, Vorstlaan 100 te 1170 Brussel.

 

 

 

Wetgeving van toepassing :
- Europese Richtlijn 2004/39/CE van 21 april 2004 betreffende de markten voor financiële instrumenten
- Wet Twin Peaks II van 30 juillet 2013 (B.S. van 30 augustus 2013) en Koninklijk Besluit « MIFID » n° 2 van 21 februari 2014 (B.S. van 7 maart 2014)

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English