Algemene informatie

Deze website is een publicatie van Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), Belgisch filiaal - Verzekeringsmaatschappij erkend door de CDV onder het nummer 2005 - BTW: BE0451 902 214
 
Tel.: +32 (0)2 404 01 11 - E-mail: info.belgium@coface.com
Adres: Vorstlaan 100 Boulevard du Souverain – B-1170 BRUSSEL
 
Hoofdzetel: Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 137 052 417,05 EUR, met hoofdzetel te 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, en geregistreerd bij het handelsregister van Nantes ('RCS') onder het nummer B 552 069 791.
 
Tel.: +33 (0) 1 49 02 20 00 E-mail: communication@coface.com
Adres: 1, place Costes et Bellonte - CS 20003 - 92276 Bois Colombes Cedex
 
Deze website bevat informatie over zowel Coface als de producten die deze onderneming aanbiedt. Deze website bevat informatie over zowel de onderneming Coface als de producten die deze onderneming aanbiedt.
 
Door deze website te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt u de volgende bepalingen:
 
1) Alle onderdelen van deze website (met name tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en andere visuele inhoud) en hun ontwerp en lay-out, zijn het exclusieve eigendom van Coface, met uitzondering van sommige onderdelen die door een Partner verstrekt zijn.
De onderdelen van deze site mogen enkel gebruikt, gereproduceerd en weergegeven worden voor persoonlijke doeleinden. Het verkopen, doorverkopen of overdragen ervan aan een derde partij, in welke vorm dan ook, is verboden. Indien deze bepaling niet gerespecteerd wordt, zal dergelijke handeling beschouwd worden als frauduleus en mogelijk aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging. Het niet respecteren van deze clausule kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging, vermits dergelijke handelingen als frauduleus beschouwd zullen worden.
 
2) In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wijzen wij erop dat:
Coface verbindt zich ertoe de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te beschermen met strenge beleidsregels, controles en compliance-opvolging om ervoor te zorgen dat de gegevens op gepaste manier worden bewaard en gebruikt.
Coface heeft een breed AVG-programma ingevoerd op schaal van de ganse onderneming dat door alle directieleden wordt gesteund en dat geldt voor alle dochter- en andere verwante ondernemingen. Alle gegevensverwerkende activiteiten waarbij gegevens van Europese inwoners zijn betrokken, worden momenteel herzien, met inbegrip van alle applicaties, gegevensbanken, beleidsregels, processen en procedures, om ervoor te zorgen dat onze werknemers, zakelijke partners en leveranciers de persoonsgegevens verwerken volgens de voorschriften van de AVG.
Coface kan steunen op een netwerk van nationale Compliance Managers en een Group Compliance-team om ervoor te zorgen dat we op duurzame manier voldoen aan de AVG. Raadpleeg onze FAQ over AVG.
U beschikt over een recht tot inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan van uw recht gebruik maken door een mail te sturen naar : privacy.belgium@coface.com
 
3) We garanderen al het mogelijke te zullen doen om alle diensten op deze website beschikbaar te maken en te houden.
Onze verplichtingen zijn verplichtingen op middellange termijn. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden in de volgende omstandigheden:
• tijdelijke onderbrekingen van verschillende minuten voor het updaten van bepaalde bestanden,
• operationele problemen of tijdelijke onderbrekingen van deze diensten buiten onze wil om, in het bijzonder bij het uitvallen van de elektriciteit of de telecommunicatiediensten;
• tijdelijke onderbrekingen van de diensten voor ontwikkeling of onderhoud;
• uitvallen of storingen op het internetnetwerk tijdens de overdracht van berichten of documenten.
 
4) Wanneer u deze site bezoekt, kan er automatisch een cookie geïnstalleerd worden in uw browsersoftware.
Een cookie is een klein bestand dat niet bedoeld is om de bezoekers van de site te identificeren, maar om informatie op te slaan over hoe de site gebruikt wordt.
U kan ervoor kiezen om deze cookies te weigeren. Wij wijzen er u niettemin op dat indien uw browser ingesteld is om cookies te blokkeren, de toegang tot bepaalde diensten gewijzigd of zelfs verhinderd kan worden.
 
5) Deze website bevat hypertextlinks naar websites die door derden beheerd worden. Coface kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die uit het gebruik van deze links voortvloeien.

Deze website is een publicatie van Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), Belgisch filiaal - Verzekeringsmaatschappij erkend door de CDV onder het nummer 2005 - BTW: BE0451 902 214
 
Tel.: +32 (0)2 404 01 11 - E-mail: info.belgium@coface.com
Adres: Vorstlaan 100 Boulevard du Souverain – B-1170 BRUSSEL
 
Hoofdzetel: Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 137 052 417,05 EUR, met hoofdzetel te 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, en geregistreerd bij het handelsregister van Nantes ('RCS') onder het nummer B 552 069 791.
 
Tel.: +33 (0) 1 49 02 20 00 E-mail: communication@coface.com
Adres: 1, place Costes et Bellonte - CS 20003 - 92276 Bois Colombes Cedex
 
Deze website bevat informatie over zowel Coface als de producten die deze onderneming aanbiedt. Deze website bevat informatie over zowel de onderneming Coface als de producten die deze onderneming aanbiedt.
 
Door deze website te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt u de volgende bepalingen:
 
1) Alle onderdelen van deze website (met name tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en andere visuele inhoud) en hun ontwerp en lay-out, zijn het exclusieve eigendom van Coface, met uitzondering van sommige onderdelen die door een Partner verstrekt zijn.
De onderdelen van deze site mogen enkel gebruikt, gereproduceerd en weergegeven worden voor persoonlijke doeleinden. Het verkopen, doorverkopen of overdragen ervan aan een derde partij, in welke vorm dan ook, is verboden. Indien deze bepaling niet gerespecteerd wordt, zal dergelijke handeling beschouwd worden als frauduleus en mogelijk aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging. Het niet respecteren van deze clausule kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging, vermits dergelijke handelingen als frauduleus beschouwd zullen worden.
 
2) Overeenkomstig de wet inzake “Informatique et Libertés” (IT en persoonlijke vrijheden) van zes januari 1978, wijzen we erop dat:
• persoonlijke informatie die via deze site verkregen wordt, gebruikt kan worden voor latere e-mails
• deze informatie niet gebruikt zal worden voor andere doeleinden en niet door Coface bekendgemaakt zal worden, in welke vorm dan ook, aan derden
• u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en deze te corrigeren. Dit kunt u doen via het e-mailadres info.belgium@coface.com
 
3) We garanderen al het mogelijke te zullen doen om alle diensten op deze website beschikbaar te maken en te houden.
Onze verplichtingen zijn verplichtingen op middellange termijn. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden in de volgende omstandigheden:
• tijdelijke onderbrekingen van verschillende minuten voor het updaten van bepaalde bestanden,
• operationele problemen of tijdelijke onderbrekingen van deze diensten buiten onze wil om, in het bijzonder bij het uitvallen van de elektriciteit of de telecommunicatiediensten;
• tijdelijke onderbrekingen van de diensten voor ontwikkeling of onderhoud;
• uitvallen of storingen op het internetnetwerk tijdens de overdracht van berichten of documenten.
 
4) Wanneer u deze site bezoekt, kan er automatisch een cookie geïnstalleerd worden in uw browsersoftware.
Een cookie is een klein bestand dat niet bedoeld is om de bezoekers van de site te identificeren, maar om informatie op te slaan over hoe de site gebruikt wordt.
U kan ervoor kiezen om deze cookies te weigeren. Wij wijzen er u niettemin op dat indien uw browser ingesteld is om cookies te blokkeren, de toegang tot bepaalde diensten gewijzigd of zelfs verhinderd kan worden.
 
5) Deze website bevat hypertextlinks naar websites die door derden beheerd worden. Coface kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die uit het gebruik van deze links voortvloeien.

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten en vergoeding van tussenpersonen

I. Introductie 

Vanaf 30 april 2014 zijn de MIFID gedragsregels (betreffende de markten voor financiële in-strumenten) van toepassing op de gehele verzekeringssector.

Deze nieuwe regels hebben als doel de bescherming van de cliëntenbelangen te versterken. Coface heeft er altijd naar gestreefd een nauwe en regelmatige relatie te ontwikkelen met haar cliënten, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Ontmoeten, delen van informatie en zich aanpassen zijn sleutelwoorden in de relatie tussen Coface en haar cliënten.

Integriteit, gelijkheid, onpartijdigheid, het respecteren van het principe van vertrouwelijkheid en voorrang geven aan de belangen van de cliënt zijn de regels die de medewerkers van Coface dienen na te leven.

Teneinde zich in regel te stellen met de nieuwe Mifid-gedragsregels, heeft Coface een beleid uitgetekend voor een correct beheer van belangenconflicten enerzijds, en de vergoeding van verzekeringsmakelaars en –agenten anderzijds.

De toepassing van deze gedragscode valt onder het toezicht van de FSMA.

 

II.Beheer van belangenconflicten

Definitie :

Een belangenconflict kan gedefinieerd worden als een situatie waarbij de belangen van onze Maatschappij, onze filialen of van onze medewerkers direct of indirect in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Het kan ook gaan om situaties waarbij er conflicten zijn tussen (de belangen van) een of meerdere cliënten zelf.

 

Een belang dient te worden begrepen als een voordeel, ongeacht zijn aard : materieel of im-materieel, professioneel, commercieel, financieel of persoonlijk.

 

Onze Maatschappij heeft in dit kader specifieke maatregelen genomen die noodzakelijk zijn op het vlak van organisatie en controle, teneinde belangenconflicten op te sporen, te vermijden, en te beheren in het belang van onze cliënten.

 

Preventie van belangenconflicten :

Onze Maatschappij pleit voor een benadering in twee stappen, die gebaseerd is op enerzijds het identificeren, en anderzijds het voorkomen en beheren van belangenconflicten.

 

Wij hebben een (niet exhaustieve) lijst van belangenconflicten geïdentificeerd :

 • Commerciële gestes
 • Tarificatie
 • Toekennen van kredietlimieten op eenzelfde koper/debiteur
 • Gebruik van vertrouwelijke informatie
 • Acties ter incasso van vorderingen
 • Aanvaarden en aanbieden van geschenken
 • Belangen van medewerkers bij activiteiten buiten Coface
 • Voorstellen van verschillende kwaliteitsniveaus van service
 • ...

Wat preventie en het beheer van belangenconflicten betreft, heeft onze Maatschappij verschillende maatregelen en procedures ingesteld, zoals ondermeer :

 • (i) Gedragscode :
 • De Coface groep heeft een gedragscode vastgelegd die wordt opgelegd aan al onze medewerkers. Dit document sensibiliseert onze medewerkers ondermeer voor het bestaan van mogelijke belangenconflicten..
 • (ii) Interne procedures, vastgelegd voor ieder verzekeringsdomein (risicobeheer, analyse en goedkeuring van schades,…)
 • Voor elk van deze domeinen is een systeem van dubbele goedkeuring (« vier ogen principe ») van toepassing.
 • (iii) Het instellen van controles op meerdere niveaus (locaal of groep).
 • Deze procedures en controles moeten toelaten dat eventuele disfuncties die tot belangenconflicten zouden kunnen leiden, opgespoord en voorkomen kunnen worden.
 • (iv) Een Compliance Officer die toeziet op het respecteren van de interne procedures, van de deontologische en gedragscodes,…

Beheer van belangenconflicten :

Ons beleid inzake het beheer van belangenconflicten steunt enerzijds op een engagement van transparantie ten aanzien van onze cliënten, en anderzijds op de onvoorwaardelijke inzet van al onze medewerkers om te handelen in het belang van deze laatsten.

 

Hiertoe, en conform aan de wettelijke voorschriften, werd een synthese van ons beleid inzake het beheer van belangenconflicten gepubliceerd op onze website. Wij staan eveneens ter beschikking van onze cliënten teneinde hen alle bijkomende informatie te verstrekken die ze nuttig achten.

 

Teneinde de belangen van onze cliënten te vrijwaren, engageren wij ons hen te informeren wanneer in het geval van een bestaand belangenconflict geen definitieve oplossing lijkt te kunnen worden gevonden.

Desgevallend kan Coface, indien nodig, besluiten om af te zien van het afsluiten van een verzekeringscontract.

 

Ons beleid inzake belangenconflicten, evenals de specifieke regels en procedures die eruit voortvloeien maken deel uit van opleidingen en specifieke communicatie-inspanningen aan onze medewerkers, en vervolledigen onze Business Ethics Code die van kracht is binnen onze Maatschappij.

 

III. Vergoeding van tussenpersonen

Wanneer een verzekeringscontract op vraag van de verzekerde wordt afgesloten door tussenkomst van een verzekeringsmakelaar, zal onze Maatschappij aan deze tussenpersoon een vergoeding betalen in toepassing van de makelaarsovereenkomst die onze Maatschappij met deze tussenpersoon heeft afgesloten.

 

Deze vergoeding bestaat uit een percentage van de premie die ons door de cliënt zal worden betaald.

 

Dit percentage bedraagt om en bij de 10 % en kan naar boven of naar onder worden aangepast in functie van de expertise van de makelaar en de aard van het verkochte verzekeringsproduct.

 

Onafhankelijk van wat voorafging, kan onze Maatschappij eventueel overgaan tot het betalen van een extra commissie aan de verzekeringsmakelaar in functie van het door deze makelaar aangeboden transactievolume.

 

IV. Uw vragen en opmerkingen :

Voor bijkomende inlichtingen met betrekking tot ons beleid inzake belangenconflicten en de vergoeding van tussenpersonen, kan U schriftelijk contact opnemen met onze afdeling Legal en Compliance op volgend postadres : Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur, succursale in België, Vorstlaan 100 te 1170 Brussel.

 

 

 

Wetgeving van toepassing :
- Europese Richtlijn 2004/39/CE van 21 april 2004 betreffende de markten voor financiële instrumenten
- Wet Twin Peaks II van 30 juillet 2013 (B.S. van 30 augustus 2013) en Koninklijk Besluit « MIFID » n° 2 van 21 februari 2014 (B.S. van 7 maart 2014)

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English