GDPR

DE EUROPESE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de Databeschermingsrichtlijn 95/46/EC en heeft als doel alle gegevensbeschermingswetten in Europa te harmoniseren, de persoonsgegevens van alle Europese inwoners te beschermen en de manier te veranderen waarop organisaties in de regio hun gegevensbescherming aanpakken.
Op deze pagina vindt u antwoorden op enkele veel gestelde vragen en ook desbetreffende literatuur, links naar nuttige externe informatiebronnen, en onze contactgegevens als u aanvullende informatie over de AVG wenst.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE AVG

WAT IS DE AVG?
De AVG (GDPR in het engels)zal de huidige Europese Databeschermingsrichtlijn 95/46/EC vervangen en zal vanaf 25 mei 2018 van kracht worden voor alle lidstaten van de Europese Unie en van de Europese Economische Ruimte.
De AVG zal het wettelijke kader voor gegevensbescherming in Europa aanzienlijk veranderen en strengere voorschriften opleggen, meer ondernemingen bereiken en hogere boetes opleggen.  Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld:
 • systematische maatregelen invoeren om de naleving van de verordening te garanderen en om deze actief aan te kunnen tonen;
 • bij het ontwerpen van gegevensverwerkingssystemen en tijdens het verwerken van gegevens, gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om de rechten van personen te beschermen;
 • een beoordeling uitvoeren van die gegevensverwerkende activiteiten die hoge risico's inhouden;
 • gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen garanderen;
 • een inbreuk in verband met persoonsgegevens melden.
 
HOE BEREID COFACE ZICH VOOR OP DE AVG?
Coface verbindt zich ertoe de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te beschermen met strenge beleidsregels, controles en compliance-opvolging om ervoor te zorgen dat de gegevens op gepaste manier worden bewaard en gebruikt.
Coface heeft een breed AVG-programma ingevoerd op schaal van de ganse onderneming dat door alle directieleden wordt gesteund en dat geldt voor alle dochter- en andere verwante ondernemingen. Alle gegevensverwerkende activiteiten waarbij gegevens van Europese inwoners zijn betrokken, worden momenteel herzien, met inbegrip van alle applicaties, gegevensbanken, beleidsregels, processen en procedures, om ervoor te zorgen dat onze werknemers, zakelijke partners en leveranciers de persoonsgegevens verwerken volgens de voorschriften van de AVG.
Coface kan steunen op een netwerk van nationale Compliance Managers en een Group Compliance-team om ervoor te zorgen dat we op duurzame manier voldoen aan de AVG.
 
 
WELKE GEVOLGEN HEEFT DE AVG VOOR MIJ ALS KLANT VAN COFACE?
De AVG is niet alleen van toepassing op organisaties in de Europese Unie maar ook op die organisaties die zich buiten de EU bevinden maar die goederen of diensten aanbieden aan - of het gedrag opvolgen van - Europese inwoners. Dit betekent alle ondernemingen die persoonsgegevens bewaren en verwerken van personen die in de Europese Unie wonen, ongeacht de locatie van de onderneming.
In bepaalde gevallen moet de privacy clausule van klantovereenkomsten worden aangepast aan de AVG.  Als de overeenkomsten die we met u hebben gesloten, moeten worden aangepast, dan zullen we contact met u opnemen om u de nieuwe privacy voorwaarden of privacy verklaringen te verstrekken.
 
IK BEN EEN KLANT VAN COFACE EN IK WOON BUITEN DE EU. WELKE GEVOLGEN HEEFT DE AVG VOOR MIJ?
Het geografische toepassingsgebied van de AVG is breder dan alleen de EU en de AVG kan dan ook van toepassing zijn op organisaties die zich niet in de EU bevinden maar die goederen of diensten aanbieden aan personen in de EU en/of die het gedrag van personen in de EU opvolgen. Coface herziet momenteel al haar verwerkingsactiviteiten waarbij gegevens van personen in de EU zijn betrokken, om te zien of het bredere geografische toepassingsgebied geldt.  Zo ja, dan zal Coface de nodige maatregelen treffen, zoals het updaten van de algemene voorwaarden, om de activiteiten aan te passen aan de AVG.
 
KAN IK HET GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID VAN COFACE LEZEN?
We herzien momenteel al onze beleidsregels en procedures om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de AVG.
De Verklaring van Coface inzake Gegevensbescherming is beschikbaar via de onderstaande link.
 
MOET IK "UITDRUKKELIJKE" OF "ONDUBBELZINNIGE" TOESTEMMING GEVEN, EN WAT IS HET VERSCHIL?
Uitdrukkelijke toestemming is alleen nodig voor het verwerken van gevoelige persoonsgegevens: daar moet de betrokken persoon bewust voor kiezen. Voor niet-gevoelige gegevens is een “ondubbelzinnige” toestemming voldoende. De toestemming moet in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig worden gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met andere aangelegenheden.
 
 

ESSENTIëLe avg-DOCUMENTen voOR klanten van COFACE 

Coface Privacy Notice_NL_BE

1
Coface Privacy Notice_NL_BE

Related objects

None

nuttige informatiebronnen over avg

EUROPESE COMMISSIE:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm
 
EUROPESE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (VOLLEDIGE TEKST):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
 

CONTACT

Hebt u nog vragen over de invoering van de AVG, dan kunt u:
 • contact opnemen met Coface in België via het e-mailadres: privacy.belgium@coface.com; of
 • een e-mail sturen naar Coface Data Privacy Office op het adres: Coface_dpo@coface.com ; of
 • een brief schrijven naar Data Protection Office / Group Compliance, 1 Place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes - FRANKRIJK
Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English