Over Coface

Financieel Overzicht

Jaarresultaten 2020: Nettowinst van 82,9 Miljoen euros en een uitkeringspercentage van 100%.

 
Omzet: 1.451 miljoen euro, een daling met 0,6% bij constante consolidatiekring en wisselkoersen
 • Lichte daling kredietverzekering met -0,8% bij constante consolidatiekring en wisselkoersen
 • Record klantenbinding en groei nieuwe activiteiten van 138 miljoen euro
 • De verbetering van de tariefvoorwaarden wordt bevestigd, evenals de daling van de klantenactiviteit.
Netto schadequote van 47,7%, een stijging met 2,7 procentpunten; netto gecombineerde ratio op jaarbasis van 79,8% en 84,5% na aanpassing voor het effect van de overheidsplannen
 • Netto schadequote van 18,3% in Q4-2020 (en 33,1% exclusief overheidsplannen) dankzij een goed beheer van vroegere schadegevallen en een zeer laag niveau van nieuwe schadegevallen
 • De jaarlijkse netto kostenratio verbeterde met 0,6 procentpunt tot 32,1%, als gevolg van de aanpassing van de kosten aan het milieu
 • Gecombineerde ratio van 58,3% in Q4-2020, en 69,4% exclusief overheidsplannen
Nettoresultaat (aandeel van de groep) van 82,9 miljoen euro, waarvan 30,5 miljoen euro in het Q4-2020. RoATE1 geannualiseerd op 4,8%.
 • De winst per aandeel bedraagt EUR 0,55, een daling met 43% ten opzichte van 2019.
Coface blijft zijn kapitaalbasis actief beheren
 • Geraamde solvabiliteitsratio oplopend tot ~205%2 (en 191% exclusief het effect van de overheidsplannen) boven de bovengrens van de doelbandbreedte van 155% tot 175%.
 • Voorstel tot uitkering van een dividend3 per aandeel van 0,55 euro, d.w.z. een uitkeringspercentage van 100%.
Wijziging van het bestuur na de overdracht door Natixis van 29,5% van het kapitaal van Coface aan Arch Capital Group. Bernardo Sanchez Incera, een nieuwe onafhankelijke bestuurder, benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Tenzij anders vermeld worden de wijzigingen aangegeven in vergelijking met de resultaten op 31 december 2018.
 
 
Nicolas Namias, uittredend voorzitter van Coface, zei het volgende:
“Ik ben verheugd dat de onderneming bij de overdracht van het grootste deel van ons belang in Coface zeer goede resultaten boekt. Natixis begeleidt de ontwikkeling van Coface al bijna 20 jaar. Uit de resultaten die nu zijn gepubliceerd, blijkt de kracht en goede gezondheid van de onderneming bij het begin van een nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis.”
 
Xavier Durand, CEO van Coface, zei het volgende:
“Het afgelopen jaar is in veel opzichten ongewoon geweest. Hoewel de gezondheidscrisis en de maatregelen om ze het hoofd te bieden tot een scherpe daling van de wereldwijde economische activiteit hebben geleid, heeft het gecoördineerde optreden van de regeringen en centrale banken geholpen om de omvang van de kredietcrisis te beperken. Coface heeft zijn volledige medewerking verleend aan de staten om zijn klanten te blijven ondersteunen.
In deze context heeft Coface zijn bedrijfsresultaten op een hoog niveau weten te handhaven. Een record klantenbinding en meer nieuwe activiteiten maken verdere groei van de portefeuille mogelijk. Dit weerspiegelt met name het aanpassingsvermogen van de medewerkers van de groep, die dankzij hun inzet de klanten van Coface in deze crisis hebben kunnen bijstaan.
 
Coface behoudt een zeer solide balans met een solvabiliteitsratio van 191%, exclusief het effect van de overheidsplannen. Dit stelt ons in staat om aan de Algemene Vergadering voor te stellen een dividend uit te keren dat 100% van onze nettowinst vertegenwoordigt, maar ook om de klanten van Coface te ondersteunen tijdens de fase van economisch herstel en om de kansen te grijpen die zich zullen voordoen.
Ten slotte verwelkomen wij, iets minder dan een jaar na de aankondiging van de transactie, Arch Capital Group in ons kapitaal, nu in onze Raad van Bestuur vertegenwoordigd met vier nieuwe bestuurders. De Raad wordt voortaan voorgezeten door Bernardo Sanchez Incera, die een uitgebreide beroepservaring heeft, met name in de banksector.”
  
 
 
1 Gemiddeld rendement op tastbaar eigen vermogen2 Deze geraamde solvabiliteitsratio is een voorlopige berekening op basis van de interpretatie die Coface geeft aan de Solvency II-regelgeving en waarbij gebruik wordt gemaakt van het Partiële Interne Model. Het resultaat van de definitieve berekening kan afwijken van deze voorlopige berekening. De geraamde solvabiliteitsratio wordt niet gecontroleerd.
3 Het voorstel tot uitkering zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders die op 12 mei 2021 wordt bijeengeroepen.
  
 
 
Kerncijfers op 31 december 2020
Kerncijfers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Zonder effect van consolidatiekring
2 De definitieve solvabiliteitsratio eind 2019 bedraagt 203% (op basis van de interpretatie van Solvabiliteit door Coface en inclusief een op basis van de standaardbenadering geraamde SCR Factoring). Niet gecontroleerd.
3 Deze geraamde solvabiliteitsratio is een voorlopige berekening op basis van de interpretatie die Coface geeft aan de Solvency II-regelgeving en waarbij gebruik wordt gemaakt van het Partiële Interne Model. Het resultaat van de definitieve berekening kan afwijken van deze voorlopige berekening. De geraamde solvabiliteitsratio wordt niet gecontroleerd.
 
 
OMZET
 
In 2020 boekte Coface een geconsolideerde omzet van 1.450,9 miljoen euro, een daling met 0,6% bij constante wisselkoersen en consolidatiekring ten opzichte van 2019. Op gerapporteerde basis (bij de huidige consolidatiekring en wisselkoersen) daalde de omzet met 2,0% ten gevolge van negatieve wisselkoerseffecten.
 
De omzet van de verzekeringsactiviteiten (inclusief borgstelling en Single Risk) daalde met 0,8% bij constante consolidatiekring en wisselkoersen (en met 2,5% tegen actuele wisselkoersen), maar steeg in het laatste kwartaal.
 
Het retentiepercentage bereikte een nieuw jaarlijks record van 91,9%. De nieuwe activiteiten bereikten 138 miljoen euro, een stijging ten opzichte van vorig jaar (133 miljoen euro in 2019).
 
De groei van de activiteit van de klanten van Coface heeft een negatief effect van -1,1% in 2020. Deze daling is het gevolg van een economisch klimaat met opeenvolgende lockdowns. De prijsstijging bevestigt de ommekeer in de prijscyclus die in het tweede kwartaal begon en +1,4% bereikte.
 
De omzet van andere activiteiten (factoring en diensten) steeg met +0,9% ten opzichte van 2019, waarbij de groei in de dienstensector en in het bijzonder in de informatiediensten (+11%) de daling van de factoringinkomsten in Duitsland compenseerde.
 
 
OMZET
 
 
In de regio Noord-Europa daalde de omzet met -4,7% bij constante wisselkoersen en -3,2% bij lopende wisselkoersen. De kredietverzekeringsactiviteiten werden negatief beïnvloed door de aanzienlijke daling van de klantenactiviteit, terwijl de factoringinkomsten te lijden hadden onder de mindere vraag naar bedrijfsfinanciering, in lijn met de economische vertraging.
 
In West-Europa daalden de inkomsten met -0,9% tegen lopende en constante wisselkoersen als gevolg van lagere kredietverzekeringspremies (-1,6%), die gedeeltelijk werden gecompenseerd door goede resultaten van Single Risk en de dienstactiviteiten.
 
In Centraal- en Oost-Europa daalde de omzet met -3,4% en met -2,8% bij constante wisselkoersen, voornamelijk door de evolutie van de kredietverzekering, die daalde ten gevolge van de klantenactiviteit. Net als in Duitsland daalde de factoringactiviteit sterk door de inkrimping van de activiteit.
 
In het Middellandse Zeegebied en Afrika stegen de inkomsten onder impuls van Italië en Spanje met +0,2% en +1,6% bij constante wisselkoersen, dankzij een hoog niveau van klantenbinding, een positief effect van tariefverhogingen en de ontwikkeling van de diensten.
 
In Noord-Amerika daalde de omzet licht met -1,4% zoals gerapporteerd, maar steeg hij met 0,6% bij constante wisselkoersen, dankzij de toename van nieuwe activiteiten en verbeterde tariefvoorwaarden. 
 
In Latijns-Amerika daalde de omzet met -16,5% bij lopende wisselkoersen, maar stegen zij met +3,7% bij constante wisselkoersen, dankzij het effect van de tariefverhogingen, die de zwakte in de activiteit en de nieuwe business compenseerden in een context van voorzichtig risicobeheer.
 
De omzet in Azië-Pacific steeg met +1,6% bij lopende wisselkoersen en met +2,7% bij constante wisselkoersen. Hogere tarieven en een positieve nettoproductie compenseerden de zwakke klantenactiviteit.
 
 
RÉSULTAAT
 
– Gecombineerde ratio
De gecombineerde ratio exclusief herverzekering bedroeg 79,8% voor het jaar (een stijging met 2,1 procentpunten op jaarbasis) en 84,6% exclusief het effect van de herverzekeringsplannen van de overheid. De gecombineerde nettoratio voor herverzekering voor Q4-2020 bedroeg 58,3%, een verbetering met 22,0 procentpunten op jaarbasis. Als het effect van de overheidsplannen buiten beschouwing wordt gelaten, bedroeg de gecombineerde ratio voor Q4-2020 69,4%, een verbetering met 11,0 procentpunten op jaarbasis.
 
(i)      Schadequote
De brutoschadequote van herverzekering kwam in 2020 uit op 51,8%, een stijging met 8,4 procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar. In Q4-2020 bedroeg de brutoschadequote 34,9%, een verdere verbetering ten opzichte van het vorige kwartaal (54,8%). Deze verbetering weerspiegelt het effect van de maatregelen voor risicobeheersing die COFACE sinds het begin van de crisis heeft genomen, de mechanische daling van de uitstaande bedragen tijdens de lockdown en ook de aanzienlijke steun die vele regeringen aan de ondernemingen hebben verleend.
 
Het voorzieningenbeleid van de Groep is ongewijzigd. Dankzij een strikt beheer van vroegere schadegevallen kon de Groep in de loop van het jaar 29,3 procentpunten aan terugnemingen van vroegere schadegevallen boeken.
 
De jaarlijkse netto schadequote bereikte 47,7%, een stijging met 2,7% ten opzichte van 2019 (45,0%). Aangepast voor het effect van de overheidsplannen zou de ratio 53,0% hebben bedragen.
 
(ii)     Kostenratio
Coface zet zijn beleid van strikte kostenbeheersing voort en blijft investeren in de verbetering van zijn instrumenten en de omvorming van zijn processen met het oog op een grotere operationele efficiëntie. Over het volledige jaar 2020 dalen de kosten met -1,6% bij constante consolidatiekring en wisselkoersen, en met -3,0% bij lopende wisselkoersen. De uitgaven zijn sterker gedaald dan de inkomsten, wat wijst op een strikte kostenbeheersing. De bruto kostenratio voor herverzekering bedroeg 33,7%, een verbetering met 0,7 procentpunt op jaarbasis.
 
De netto kostenratio voor herverzekering bedroeg 32,1% voor 2020, een verbetering met -0,6 procentpunten op jaarbasis dankzij kostenbeheersing. Zonder het effect van de overheidsplannen bedroeg de netto kostenratio 31,6%, aangezien het provisietarief voor deze plannen lager was dan het niveau dat gewoonlijk op de particuliere herverzekeringsmarkt wordt aangerekend.
 
– Financieel resultaat
Het netto financieel resultaat bedraagt 26,9 miljoen euro voor 2020, een daling met 10 miljoen euro ten opzichte van het vorige jaar. Dit bedrag omvat gerealiseerde meerwaarden van 2,9 miljoen euro en een waardevermindering van vastgoedfondsen (-4,6 miljoen euro) in een context van dalende waarden van zakelijk vastgoed.
 
De sterke vermindering van het aandeel van risicovolle activa in het eerste deel van het jaar heeft geleid tot een daling van het lopende rendement van de portefeuille (d.w.z. exclusief meerwaarden, afschrijvingen en wisselkoerseffecten) tot 32,9 miljoen euro (tegen 44,6 miljoen euro in 2019). Het boekhoudkundige rendement1, exclusief meerwaarden, bedroeg 1,2% in 2020, een daling ten opzichte van het voorgaande jaar (1,6%).
 
De strategie van COFACE bestond er aanvankelijk in de waarde van de portefeuille te beschermen en de liquiditeitsniveaus te versterken in afwachting van hogere schade-uitkeringen. Sinds het derde kwartaal herbelegt Coface geleidelijk aan zijn overtollige liquide middelen. Aan het eind van het jaar vertegenwoordigden de liquide middelen 15,8% van de beleggingsportefeuille.
 
– Bedrijfsresultaat en nettoresultaat
Het bedrijfsresultaat voor het jaar bedroeg 154,2 miljoen euro, een daling met (-31,4%) ten opzichte van het voorgaande jaar, die hoofdzakelijk te wijten was aan de stijging van de gecombineerde ratio en de daling van de nettopremies als gevolg van de hogere overdracht in het kader van de overheidsplannen.
 
In 2020 boekte Coface een positieve goodwill (badwill2) van 8,9 miljoen euro als gevolg van de integratie van Coface GK in Noorwegen en uitzonderlijke kosten van 13,8 miljoen euro. Deze kosten omvatten transactiekosten, investeringsuitgaven en herstructureringskosten in verband met het strategisch plan “Build to Lead”.
 
Het effectieve belastingtarief bedraagt 37%, tegen 28% in 2019.
 
In totaal daalde het nettoresultaat (deel van de groep) met 43% tot 82,9 miljoen euro, waarvan 30,5 miljoen euro in Q4-2020.
 
 
EIGEN VERMOGEN EN SOLVABILITEIT
 
Op 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen van de Groep 1.998,6 miljoen euro, een stijging met 73,8 miljoen euro, of +3,8% (1.924,7 miljoen euro op 31 december 2019). Deze evolutie is voornamelijk te danken aan het positieve nettoresultaat van 82,9 miljoen euro, gecompenseerd door het in oktober 2020 gelanceerde programma voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 15 miljoen euro, waarvan 8,6 miljoen euro was gerealiseerd op 31 december.
 
Het rendement op gemiddeld eigen vermogen na aftrek van immateriële activa (RoATE) bedroeg 4,8% voor het jaar 2020.
 
De solvabiliteitsratio bereikte 205%3, een stijging met 2 procentpunten. Deze ratio wordt berekend aan de hand van het partiële interne model en de nieuwe methode voor factoring. Zonder het effect van de overheidsplannen zou de ratio 191% bedragen, ruim boven het streefcijfer voor de groep (155-175%).
 
Coface zal aan de Algemene Vergadering voorstellen een dividend4 uit te keren van 0,55 euro per aandeel, wat overeenkomt met een uitbetalingsratio van 100%, in overeenstemming met zijn beleid inzake kapitaalbeheer.
  
 
VOORUITZICHTEN
 
Het begin van 2021 wordt gekenmerkt door nieuwe onzekerheden op het gebied van gezondheid. Toen de wereldwijde vaccinatiecampagne begon, doken nieuwe, vaak besmettelijker varianten van het virus op. Die vereisen strengere maatregelen om hun verspreiding tegen te gaan, waardoor het verwachte economische herstel wordt uitgesteld. In dit stadium lijken ze nog gevoelig te zijn voor het vaccin.
 
De gebieden die weinig door de pandemie zijn getroffen (met name Azië) blijven zich uitbreiden. Er zijn dus grote verschillen tussen de landen en tussen de economische sectoren, aangezien de huidige crisis een aantal belangrijke tendensen in een stroomversnelling heeft gebracht: toenemende digitalisering van de economie, sterke toename van zombiebedrijven en versnelde overgang naar een koolstofarme economie.
 
In deze onzekere context is de strategie van Coface, die gebaseerd is op uitmuntendheid in kredietverzekering, de ontwikkeling van aangrenzende activiteiten en wendbaarheid, volledig relevant.
 
Bovendien zet Coface zijn samenwerking voort met landen die specifieke kredietverzekeringsplannen hebben opgezet om het leverancierskrediet zoveel mogelijk in stand te houden. Coface heeft, waar nodig, uitbreidingen van de in 2020 gelanceerde plannen ondertekend.
 
2021 kent ook een belangrijke evolutie in het bestuur van de onderneming met de komst van 5 nieuwe bestuurders, onder wie één onafhankelijke, en de benoeming van Bernardo Sanchez Incera tot voorzitter.
De Raad van Bestuur van Coface telt thans tien leden, van wie er vier door Arch zijn benoemd. Hij bestaat dus uit een meerderheid van onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter.
 
 
1 Rendement berekend op de gemiddelde beleggingsportefeuille, exclusief niet-geconsolideerde effecten.
2 De badwill is gebaseerd op ramingen en kan afwijken van de definitieve berekening.
3 Deze geraamde solvabiliteitsratio is een voorlopige berekening op basis van de interpretatie die Coface geeft aan de Solvency II-regelgeving en waarbij gebruik wordt gemaakt van het Partiële Interne Model. Het resultaat van de definitieve berekening kan afwijken van deze voorlopige berekening. De geraamde solvabiliteitsratio wordt niet gecontroleerd.
4 Het voorstel tot uitkering zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders die op 12 mei 2021 wordt bijeengeroepen.
Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English