Nieuws en Publicaties
12/02/2018
Corporate Nieuws

Resultaten voor het volledige jaar 2017: Coface verdubbelt zijn netto-inkomsten tot € 83,2m, en activeert de hefboom voor kapitaaloptimalisatie di...

Resultaten voor het volledige jaar 2017: Coface verdubbelt zijn netto-inkomsten tot € 83,2m, en activeert de hefboom voor kapitaaloptimalisatie die voorzien is in zijnFit to Win-plan

  • Omzet: € 1.354,9m, een stijging van 0,3% bij constante perimeter[1] en wisselkoersen

-        Op vergelijkbare basis steeg de omzet voor Q4 2017 met 2,3%[2]

-        Jaarlijkse groei van 2,8% in de ontwikkelde markten, ongewijzigde tendens in de opkomende markten

-        Het klantenretentiepercentage steeg in een omgeving waarin de prijzen nog steeds onder druk staan

  • Nettoverliesratio 51,4%, een verbetering met 14,1 punten; jaarlijkse netto gecombineerde ratio van 86,6%

-        De nettoverliesratio verbeterde in Q4 2017 opnieuw tot 41,8%, vooral dankzij de gunstige verliestendens in Azië en Noord-Amerika

-        Ontwikkelde markten: positieve tendens ondanks enkele aanzienlijke claims

-        De nettokostenratio bleef stabiel op 35,2% (35,1% in 2016 bij constante perimeter1)

  • Netto-inkomen (aandeel van de Groep): € 83,2m, waarvan € 28,2m in Q4 2017
  • Financieringsinvesteringen uitgevoerd met het oog op kostenbesparing binnen het kader vanFit to Win:

-        Gerealiseerde kostenbesparingen: € 19,0M, wat meer is dan gepland.  Besparingsdoelstelling van € 30M bevestigd voor 2018.

-        Investeringen in groei, risicobeheer en solvabiliteit en transformatie van de Groep

  • Solvabiliteitsratio met 16 punten gestegen tot ~166%[3];
  • De Groep activeert de hefboom voor kapitaaloptimalisatie die voorzien is in zijnFit to Win-plan:

-        Voorgesteld dividend: € 0,34 per aandeel[1] (m.a.w. ongeveer 64% van de winst per aandeel)

-        Lancering van een aandelenterugkoop voor een beoogd totaal bedrag van € 30m, waarmee de uitkeringsratio op ongeveer 100% van de winst voor 2017 zou worden gebracht.

Tenzij anderszins vermeld, zijn de wijzigingen uitgedrukt in vergelijking met de resultaten per 31 december 2016

[1] De voorgestelde uitkering van € 0,34 per aandeel is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene aandeelhoudersvergadering die plaatsvindt op 16 mei 2018.

 

[1] Constante perimeter = met uitsluiting van de State Export Guarantees (inkomsten van € 53,4m en uitgaven van €(27,3)m in BJ 2016; resterende inkomsten van € 0,6m geboekt in BJ 2017). Coface verkocht deze activiteit vanaf 1 januari 2017; de cijfers die beïnvloed werden door deze activiteit werden herwerkt zodat deze vergeleken kunnen worden.

[2] Vergelijkbare basis = constante perimeter en wisselkoers

[3] Deze geraamde solvabiliteitsratio is het resultaat van een voorlopige berekening die gemaakt is volgens de interpretatie van de Solvency II-reguleringen door Coface. Het resultaat van de definitieve berekening kan verschillen van de voorlopige berekening. De geraamde solvabiliteitsratio is niet geauditeerd.

[4] De voorgestelde uitkering van € 0,34 per aandeel is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene aandeelhoudersvergadering die plaatsvindt op 16 mei 2018.

 

[1] Constante perimeter = met uitsluiting van de State Export Guarantees (inkomsten van € 53,4m en uitgaven van €(27,3)m in BJ 2016; resterende inkomsten van € 0,6m geboekt in BJ 2017). Coface verkocht deze activiteit vanaf 1 januari 2017; de cijfers die beïnvloed werden door deze activiteit werden herwerkt zodat deze vergeleken kunnen worden.

[2] Vergelijkbare basis = constante perimeter en wisselkoers

[3] Deze geraamde solvabiliteitsratio is het resultaat van een voorlopige berekening die gemaakt is volgens de interpretatie van de Solvency II-reguleringen door Coface. Het resultaat van de definitieve berekening kan verschillen van de voorlopige berekening. De geraamde solvabiliteitsratio is niet geauditeerd. 

[4] De voorgestelde uitkering van € 0,34 per aandeel is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene aandeelhoudersvergadering die plaatsvindt op 16 mei 2018.

XAVIER DURAND, COFACE CEO, verklaarde:

"De resultaten van Coface voor 2017 vertonen een sterke verbetering in een gunstig economisch klimaat. De acties die werden ondernomen binnen het kader vanFit to Winhebben ons in staat gesteld onze verliesratio voor vijf opeenvolgende kwartalen te verkleinen. We hebben het jaar afgesloten met een netto-inkomen dat is verdubbeld tot € 83,2m en met een sterkere solvabiliteitspositie. Overeenkomstig onze aanpak van kapitaalbeheer, heeft dit ons toegelaten om een aandelenterugkoopoperatie te lanceren voor een totaal bedrag van € 30m naast ons voorgesteld dividend van € 0,34 per aandeel.

Binnen deze context is Coface goed geplaatst om zijn transitie naar een waardecreatiemodel op de lange termijn verder te zetten en te investeren in de versnelling van zijn transformatie met als topprioriteit de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant."

 

OMZET

Coface liet in 2017 een geconsolideerde omzet van € 1.354,9m optekenen, een stijging van 0,3% bij constante wisselkoersen in vergelijking met 2016. Deze cijfers werden aangepast voor de overdracht van het Franse State Export Guarantees Management, dat sinds het einde van 2016 van kracht is.

De heropleving van de activiteit is vooral opmerkelijk in Q4 2017: de inkomsten bij constante perimeter en wisselkoersen [1] stegen met 2,3%, vooral dankzij de groei van de klantenomzet. De verbeterde economische omgeving blijft evenwel druk zetten op de prijzen.

De omzet binnen de andere activiteiten (factoring en diensten) steeg in 2017 met 2,4% in vergelijking met 20166.

De premievolumes profiteerde van de groei in klantenactiviteit en stegen met 4,9% in 2017 (0,6% in 2016). Ons klantenretentiepercentage bereikte 89,7% in vergelijking met 88,0% in 2016. De prijsevolutie blijft negatief
op -1,5%, hoewel deze iets gunstiger is dan in vorige jaren.

De nieuwe bedrijfsproductie was goed voor € 129m, een daling met € 9m in vergelijking met 2016 als gevolg van een strakkere commerciële onderschrijving in de opkomende markten en een stabiele nieuwe productie in de ontwikkelde markten.

In West-Europa steeg de omzet met 2,3% bij constante perimeter6 en met 3,6% bij constante perimeter en wisselkoersen6, als gevolg van de klantenactiviteit en het gestegen nieuwe business momentum in de activiteitslijnen Single Risk en Bonds.

In Noord-Europa daalde de omzet met 1,1% in vergelijking met 2016 als gevolg van aanhoudend lage niveaus van nieuwe bedrijfsproductie.

In Centraal- en Oost-Europa steeg de omzet met 5,3% en met 3,7% bij constante wisselkoersen. Alle landen uit de regio droegen bij tot dit resultaat, wat bijzonder sterk was in het vierde kwartaal.

In het Middellandse Zeegebied en Afrika steeg de omzet onder aanvoering van Italië en Spanje met 4,9% en met 5,4% bij constante wisselkoersen als gevolg van de aanhoudend goede commerciële prestaties en een dynamische klantenactiviteit.

In Noord-Amerika kwam de omzet 10,5% en 8,9% bij constante wisselkoersen lager uit aangezien de ondertekening van betekenisvolle contracten in 2016 dit jaar niet werd herhaald. De Groep heeft ook stappen ondernomen om niet-rendabele contracten in Canada stop te zetten.

De prestaties van de opkomende markten bleven beïnvloed worden door plannen om het risico te verkleinen; de omzet in Latijns-Amerika en Azië/Stille Zuidzee daalde respectievelijk met 2,6% (-1,6% bij constante wisselkoersen) en 11,7% (-10,0% bij constante wisselkoersen).

[1] Vergelijkbare perimeter = met uitsluiting van het beheer van State Export Guarantees (inkomsten van € 53,4m in BJ 2016 en resterende inkomsten van € 0,6m geboekt in BJ 2017/Q4 2017). Coface verkocht deze activiteit vanaf 1 januari 2017. De cijfers die beïnvloed werden door deze activiteit werden herwerkt zodat deze vergelijkbaar zijn.

[1] Comparable scope = excluding management of State Export Guarantees (€53.4m revenue in FY-2016 and €0.6m remainder revenue booked in FY-2017/Q4-2017). Coface ceded this activity as from January 1st, 2017. Figures impacted by this activity have been restated so as to be comparable.

 

RESULTaten

geCOMBINEerDe RATIO

De gecombineerde ratio excl. herverzekering bedroeg 86,6% in 2017 (14 punten lager dan in 2016[1]) en 76,4% in Q4 2017.

(i)     Verliesratio

De bruto verliesratio verbeterde doorheen 2017. In Q4 2017 had een klein aantal specifieke gevallen met facultatieve herverzekeringsdekking een negatieve impact van 9,7 punten op deze indicator: de bruto verliesratio, die voor deze impact herwerkt werd, bedroeg 40,6% voor Q4 2017. Aangezien de "cession ratio" die verbonden is aan deze gevallen hoog is, hebben ze een beperkte impact op de netto verliesratio.

De verliesratio exclusief herverzekering van 51,4% in 2017 ligt 14,1 punten lager dan in het vorige jaar. Deze bedroeg 41,8% in Q4 2017, wat een zeer mooi niveau is ondanks enkele grote gevallen. De algemene economische omgeving is gunstiger, wat zich vertaalt in een lagere gemiddelde kostprijs per claim en een verbeterd inningspercentage op verliezen uit vorige jaren.

(ii)    Kostenratio

Coface blijft zijn operationele efficiëntieprogramma verder zetten. In 2017 werden besparingen gerealiseerd voor een bedrag van € 19m, wat hoger is dan gepland. Deze besparingen hebben de investeringen voor een bedrag van € 16m die gerealiseerd waren gedurende het jaar, meer dan goedgemaakt. De interne kosten zijn geëvolueerd, vooral als gevolg van de inflatie en een niet-recurrente fiscale last (in Italië) van € 6m die in Q2 2017 was opgetekend.

De kostenratio van de Groep, exclusief herverzekering, bedroeg 35,2% in 2017, een stabilisering in vergelijking met 2016 (35,1% bij constante perimeter7).

[1] Constante perimeter = excl. SEGM (exclusief State Export Guarantees Management): inkomsten van € 53,4m en uitgaven van €(27,3)m in BJ 2016; resterende inkomsten van € 0,6m geboekt in BJ 2017 / Q4 2017). Coface verkocht deze activiteit vanaf 1 januari 2017. De cijfers die beïnvloed werden door deze activiteit werden herwerkt zodat deze vergelijkbaar zijn.

 

FINANCIëLe inkomsten

De netto financiële inkomsten bedroegen € 55,3m in 2017, waarvan € 10,0m in netto kapitaalwinsten.

In een omgeving die nog steeds gekenmerkt wordt door historisch lage inflatiecijfers, slaagde Coface erin zijn huidig portefeuillerendement op een stabiel niveau te handhaven (m.a.w. exclusief kapitaalwinsten): dit bedroeg € 39,9m in 2017 (€ 40,0m in 2016). Het boekhoudkundig rendement[1], exclusief kapitaalwinsten, bedroeg 1,5% in 2017, een lichte daling in vergelijking met vorig jaar (1,6%).

[1] Boekhoudkundige rentabiliteitsratio berekend op een gemiddelde beleggingsportefeuille.

 

OPERATIoNele INkOMsten en NETto-INkosten

De operationele inkomsten bedroegen € 154,4m in 2017, een stijging met 74,9% in vergelijking met vorig jaar (€ 88,3m in 2016)[1]. Deze verbetering is vooral te danken aan de lagere verliesratio.

Het effectieve belastingtarief daalde licht tot 41% in vergelijking met 50% in 2016 dankzij de verbetering van de resultaten in de opkomende markten. Dit tarief omvat een niet-recurrente fiscale last van € 12,0m die in Q4 2017 werd opgetekend naar aanleiding van de Franse fiscale auditschikking en een inkomen dat geboekt werd verband hield met invorderingen van belastingen op dividenden in Frankrijk

Globaal genomen bedroeg het netto-inkomen (aandeel van de Groep) € 83,2m in 2017, waarvan € 28,2m in Q4 2017.

Voor BJ 2017 zal een dividend van € 0,34 per aandeel worden voorgesteld[2], dat overeenstemt met een uitkeringsratio van de winst per aandeel (€ 0,53 per aandeel) van ongeveer 64%.

[1] Constante perimeter = excl. SEGM (exclusief State Export Guarantees Management): inkomsten van € 53,4m en uitgaven van €(27,3)m in BJ 2016; resterende inkomsten van € 0,6m geboekt in BJ 2017 / Q4 2017). Coface verkocht deze activiteit vanaf 1 januari 2017. De cijfers die beïnvloed werden door deze activiteit werden herwerkt zodat deze vergelijkbaar zijn.

[2] De voorgestelde uitkering van € 0,34 per aandeel is onderworpen aan de goedkeuring van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die plaatsvindt op 16 mei 2018..

 

FINANCIële kracht & distributie

Per 31 december 2017 steeg het vermogen (aandeel van de Groep) met € 47,4m (of +2,7%) tot € 1.802,6m (€ 1.755,2m per 31 december 2016). Deze stijging is vooral te danken aan de positieve netto-inkomsten van € 82,3m, de uitkering aan aandeelhouders van € 20,4m voor het boekjaar 2016 en een wijziging in valutaomzettingsreserves.

De return on average tangible equity (RoATE) bedroeg 5,3% per 31 december 2017, vooral als gevolg van het verbeterde technische resultaat.

De geschatte volatiliteitsratio van Coface, berekend volgens de standaardformule zoals die van kracht is binnen het kader van Solvency II, bedroeg ongeveer 166%[1].

Dit niveau ligt iets hoger dan de beoogde vork van de Groep. Overeenkomstig zijn aanpak van het kapitaalbeheer, activeert Coface de kapitaalbeheerhefboom zoals die voorzien is in hetFit to Winplan, met de lancering van een aandelenterugkoopprogramma voor een beoogd totaal bedrag van € 30m. De Groep is van plan om de aandelen, die binnen het kader van deze operatie worden gekocht, te vernietigen. Dienovereenkomstig zou het kapitaalrendement voor aandeelhouders 100% van de winst voor 2017 bereiken, op voorwaarde dat de aandelenterugkoopoperatie volledig wordt uitgevoerd.

[1] Deze geraamde solvabiliteitsratio is het resultaat van een voorlopige berekening die gemaakt is volgens de interpretatie van de Solvency II-reguleringen door Coface. Het resultaat van de definitieve berekening kan verschillen van de voorlopige berekening. De geraamde solvabiliteitsratio is niet geauditeerd.

 vooruitzichten

In 2018 zou het economische klimaat waarin Coface actief is gunstig moeten blijven, gelet op de wereldwijde groeiprognose van 3,2% (schatting van Coface). Binnen deze context verwacht de Groep dat de gunstige tendensen die in 2017 werden waargenomen in 2018 zullen aanhouden, vooral in de eerste helft van het jaar. Hierdoor wordt een hoog concurrentieniveau op de prijzen ondersteund, waardoor het des te noodzakelijker wordt om de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten van de Groep, een belangrijke factor die het verschil kan maken, te verbeteren.

Coface zalFit to Winmet dezelfde vastberadenheid als in 2017 blijven implementeren. De modernisering van de cultuur van de Groep en de betrokkenheid van zijn teams rond de nieuwe waarden die opgenomen zijn in zijn strategisch plan (klantgerichtheid, expertise, samenwerking, moed & rekenplichtigheid) zullen van essentieel belang zijn voor het welslagen van het plan.

De Groep heeft al kostenbesparingen gerealiseerd voor een bedrag van € 19m, wat meer is dan gepland, en handhaaft zijn doelstelling om in 2018 € 30 miljoen te besparen. De Groep is van plan om € 19m te investeren in waardecreatie op de lange termijn: initiatieven om de commerciële activiteit een boost te geven en de dienstverlening aan de klant te verbeteren, digitale transformatie en het opnieuw lanceren van werken die erop gericht zijn een gedeeltelijk intern model te ontwikkelen voor het berekenen van het vereiste solvabiliteitsniveau.

De Groep handhaaft zijn doelstelling om doorheen de cyclus een netto gecombineerde ratio te behalen van ongeveer 83%.

 

cONFERENCE CALL met FINANCIëLe ANALiSTen

Op 12 februari 2018 om 18u00 Parijse tijd zal een conference call worden georganiseerd om samen met financiële analisten de resultaten voor 9M 2017 van Coface te bespreken. Telefoonnummers:+33172727403(Frankrijk),+442071943759(VK),+18442860643(VS). De pincode voor deelnemers aan de conferentie is de volgende:61270603#

De presentatie zal terug te vinden zijn op het volgende adres: http://www.coface.com/Investors/Financial-reporting

APPENDIX

 

 

Dit persbericht downloaden : Resultaten voor het volledige jaar 2017: Coface verdubbelt zijn netto-... (287,29 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English