Nieuws en Publicaties
14/09/2021
Economisch nieuws

Enquête over de betalingen van bedrijven in Duitsland 2021: leren leven met de pandemie

Enquête over de betalingen van bedrijven in Duitsland 2021: leren leven met de pandemie. Foto van een vrouw met een mondmasker op een strand.

In juli en augustus 2021 werd de 5de editie van de Coface-enquête over betalingen van bedrijven in Duitsland gehouden. Er namen 819 bedrijven aan deel.

Een van de belangrijkste conclusies is dat Duitse bedrijven zich aan de crisissituatie aangepast lijken te hebben. Er zijn er meer die uitstel van betaling geven dan het jaar voordien, terwijl dat cijfer in 2020 sterk was gedaald. Duitsland kende in 2020 en begin 2021 een sterke recessie, maar de betaaldiscipline ging er in 2021 op vooruit, ook na de toch al goede resultaten in 2020. Bovendien is de gemiddelde betaaltermijn met meer dan een week ingekort.

 

De bevraagde bedrijven zien de commerciële toekomst positief tegemoet. Toch moeten we deze evaluatie relativeren, want ze komt er na de recessie in 2020. 41% van de deelnemers aan de enquête hebben een positieve kijk op de economie in 2021. Het aantal bevraagde mensen dat ook voor 2022 positief is, blijft hangen op 32%, wat hoog is, maar toch wat minder zekerheid laat zien. De gevolgen van COVID-19 blijven een groot risico, maar bedrijven zien de rimpelingen in de wereldwijde productieketen als grootste risico voor hun export in 2021.

 

‘De zeer goede resultaten op het vlak van betaalachterstand zijn een beetje onvoorzien als we weten dat Duitsland de ergste recessie sinds 2008 heeft doorgemaakt. Deze resultaten hangen volgens ons grotendeels samen met de overheidssteun. Het zal interessant zijn om te bekijken hoe deze ondernemingen het hoofd boven water zullen houden zodra het financiële vangnet is weggenomen’,zegt Christiane von Berg, econoom Noord-Europa bij Coface.

 

 

BETAALMODALITEIT: DE DUITSE BEDRIJVEN ZIJN GEWEND AAN DE PANDEMIE

 

 • Volgens de enquête hebben de Duitse bedrijven zich wat serener opgesteld in 2021 en hebben ze hun klanten meer uitstel van betaling gegeven. In 2020 waren de bedrijven heel voorzichtig: de hoeveelheid bedrijven die krediet verleenden, daalde van meer dan 80% voor covid naar 62%. Deze trend keerde zich omin 2021. Nu biedt 74% van de bedrijven uitstel van betaling. Duitse bedrijven die op de nationale markt actief zijn, zijn de grote motor van deze verandering:in 2020 bood slechts 57% van hen uitstel van betaling, in 2021 steeg dat aantal naar 73%.

 

 • Korte betaaltermijnen (tussen 0 en 60 dagen) maken nog steeds de hoofdmoot uit in het Duitse handelslandschap. 88% van de bedrijven vroeg in 2021 om de betaling te doen binnen een termijn van 60 dagen, dat is zo goed als hetzelfde als in 2020 en 2019. Ook de spreiding van betaaltermijnen is nagenoeg ongewijzigd. Dat verklaart waaromde gemiddelde betaaltermijn in 2021 slechts een heel klein beetje is gedaald, van 33,5 dagen in 2020 naar 32,6 dagen in 2021.

 

 • Vanuit sectorieel oogpunt zien wein de bouwsector nog steeds de kortste betaaltermijnen:bijna 75% van de deelnemers verwacht dat de facturen binnen de 30 dagen worden betaald, met een gemiddelde van 24,4 dagen. In 2021 boden 7 op de 11 sectoren een betaaltermijn van meer dan 90 dagen, dit terwijl uiterst lange termijnen (van meer dan 120 dagen) zeldzaam worden.

 

 • Een sterke toename van de gemiddelde betaaltermijn – met bijna 10 dagen – zien we in de bouwsector en in de sector van textiel en kleding. Omgekeerd zien we in demachinebouw (-8,2 dagen), devoedingsmiddelensectoren hethout (-7,3 dagen) en deautomobielindustrie (-6,3 dagen) de sterkste dalingen van de betaaltermijn. Textiel en kleding is de meest genereuze sector, hier moeten facturen gemiddeld 47 dagen na levering betaald worden.

 

De resultaten van deze enquête laten zien dat de onzekerheid door de covidcrisis in 2021 verminderd is, maar dat bedrijven waakzaam blijven. Er zijn meer bedrijven in Duitsland die uitstel van betaling geven, maar die termijn is wel korter geworden. Dit wijst erop dat bedrijven nog altijd zo snel mogelijk een betaling willen krijgen.

 

Betaalachterstand: de bedrijven worden sneller betaald

 

Betaalachterstand – de periode tussen de vervaldag van de betaling en de datum waarop de betaling ook daadwerkelijk gebeurt.

 • Sinds 2020 is het aantal achterstallige betalingen achteruitgegaan. In 2021 meldde slechts 59% van de bevraagde bedrijven een achterstallige betaling, tegenover 68% in 2020. Met uitzondering van transport en metaal is het aantal achterstallige betalingen in alle sectoren kleiner geworden. In de voedingsmiddelenindustrie meldde minder dan de helft van de bedrijven achterstallige betalingen, in de sector textiel en kleding liep dat op tot 70%.

 

 • In de sectorinformatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn de betaaltermijnen het kortst. In deze sector gaf de grote meerderheid van de bevraagde bedrijven aan de 30 dagen niet te overschrijden en geen enkel bedrijf meldde een betaaltermijn van meer dan 60 dagen. De metaalsector daarentegen is de enige die termijnen van meer dan 150 dagen signaleerde (2%). Dit is een significante verbetering. In 2020 hebben de bouw en de verpakking, naast de metaalindustrie, ultralange betaaltermijnen gesignaleerd.

 

 • De gemiddelde betaaltermijn is met 8 dagen gedaald en bedroeg in 2021 27,7 dagen, de kortste termijn sinds deze studie wordt uitgevoerd.[1] Bijna alle sectoren lieten een daling optekenen van de betaaltermijnen. De sterkste daling zien we in de sectoren farmacie en chemie (-26 dagen) en ICT (-25 dagen). Bedrijven die werkzaam zijn in de ICT-sector, zien hun facturen na gemiddeld 17,5 dagen betaald worden, terwijl bedrijven uit de machine-industrie wat meer geduld aan de dag moeten leggen, gemiddeld 35,8 dagen.

 

 • De redenen voor dit uitstel van betaling hangen hoofdzakelijk samen met financiële moeilijkheden (46% in 2021). 20% van de bedrijven noteren een daling van de vraag in Duitsland, vooral omwille van de lockdowns. Een interessante vaststelling is dat 20% van de bevraagde bedrijven het gebrek aan betaalopties opgaven, hoewel de overheidssteun in het kader van covid nog steeds loopt.

 

 • In 2021 zijn de financiële risico’s die samenhangen met laattijdige betalingen, laag voor Duitse bedrijven. Slechts 4,4% van de deelnemers verklaarde dat het aandeel betalingen dat 6 maanden tot 2 jaar vervallen is, 2% of meer uitmaakte van de jaaromzet.

[1] De eerste Coface-enquête over betalingen van bedrijven in Duitsland werd in 2016 gepubliceerd.

 

De bedrijven doorstaan de storm dankzij overheidssteun

 • De evaluatie van de economische perspectieven door de bedrijven laat een voorzichtig optimisme zien. 41% van de deelnemers ziet de economische perspectieven voor 2021 positief in, 11% denkt dat de situatie van zijn bedrijf zal verslechteren tegenover 2020. Alles samen blijkt uit de antwoorden een duidelijke omslag in vergelijking met een erg pessimistisch 2020. Dit toegenomen optimisme zien we in alle sectoren, de grootste ommekeer is er in de metaal- en de automobielindustrie. Ook de vooruitzichten voor 2022 zijn positief, maar minder zeker. De sector textiel en kleding is het meest optimistisch voor 2022, daar zien we een vooruitgang met 47 punten. Toch mogen we bij deze verbetering niet uit het oog verliezen hoe zwaar precies deze sector het heeft gehad in 2020 en 2021.Hetzelfde geldt voor de automobielsector. Na de stilstand in 2020 zien we ook hier betere vooruitzichten.

 

 • Volgens de enquête hangt het grootste risico voor de export in 2021 duidelijk samen met de schommelingen in de wereldwijde productie. Dat zegt 40% van de deelnemers. De stijging van de prijzen van de niet-petroleumgrondstoffen is daarnaast ook een belangrijk onderwerp in 2021 (20%), gevolgd door de gevolgen van covid op de wereldeconomie (10%) en de Duitse economie (8%).

 

 • Duitsland is en blijft het land met de grootste mogelijkheden volgens de bevraagde bedrijven, maar het belang neemt af van 91% in 2020 naar 85% in 2021. Een verklaring zou kunnen zijn dat bedrijven in een onzekere periode de neiging hebben zich vooral te richten op landen die ze goed kennen en dus nog meer aandacht hebben voor de binnenlandse markt. Nu er minder onzekerheid is, richten de bedrijven de aandacht opnieuw op het internationale vlak.

 

 • Moeilijke situaties vragen bijzondere maatregelen.Op de vraag of ze de voorbije 12 maanden een beroep hebben gedaan op overheidssteun, antwoordt 48% in 2021 positief. Dat aandeel is daarmee onveranderd. Ook de verdeling van de steunmaatregelen is relatief onveranderd, de populairste maatregel is de tijdelijke werkloosheid.

 

Volgens de huidige regels zouden de federale noodhulp en de fiscale maatregelen eind september 2021 moeten aflopen. De tijdelijke werkloosheid, de overheidsgaranties en de speciale leningen van de KfW lopen eind 2021 af. Het is interessant om op te volgen of het erg positieve betaalgedrag en het commerciële optimisme zich ook in 2022 zullen voortzetten zonder overheidssteun.

 

Lees hier de volledige studie (alleen beschikbaar in het Engels) .

 

 

 

 

 

 

1 - Toegekende betalingstermijn: de tijd tussen het moment waarop een klant een product of dienst koopt en het moment waarop de betaling verschuldigd is.
2 - Betalingsachterstand: de periode tussen de vervaldag voor betaling en de datum waarop de betaling wordt verricht.
3 - De eerste Coface-enquête over bedrijfsbetalingen in Duitsland werd in 2016 gepubliceerd.

Dit persbericht downloaden : Enquête over de betalingen van bedrijven in Duitsland 2021: leren lev... (518,02 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English