Nieuws en Publicaties
09/02/2016
Corporate Nieuws

De resultaten van Coface voor 2015: netto-inkomsten € 126M en voorgesteld dividend dat stabiel is gebleven op € 0,48 per aandeel (5)

De resultaten van Coface voor 2015: netto-inkomsten € 126M en voorgesteld dividend dat stabiel is gebleven op € 0,48 per aandeel (5)
 • Omzetgroei: 3,4% bij huidige perimeter en wisselkoersen
  (+1,2% bij constante perimeter en wisselkoersen)
 • Verliesratio na herverzekering stabiliseerde zich gedurende de afgelopen zes maanden; gecombineerde ratio van 83,1%
 • Nettoresultaat (aandeel van de groep): € 126M voor 2015, € 28M in Q4
 • Stabiele nettowinst per aandeel van € 0,80, uitkeringspercentage van 5 60% van het nettoresultaat
 • Xavier Durand neemt vanaf vandaag de functie van CEO op zich

Tenzij anderszins vermeld, worden verschillen uitgedrukt in vergelijking met de resultaten per 31 december 2014
De gepubliceerde resultaten voor 2014 werden herwerkt teneinde rekening te houden met de impact van IFRIC 21

De jaarresultaten van 2014 herwerkt met IFRIC 21 zijn gelijkwaardig aan de resultaten die werden gepubliceerd in 2014

 

Het einde van het jaar 2015 werd gekenmerkt door een verslechtering van het wereldwijde economische klimaat. Coface liet een lichte stijging van de netto-opbrengst optekenen (aandeel van de groep) met € 126M (€ 125M in 2014). De omzet voor het jaar steeg met 3,4% (+1,2% bij constante perimeter en wisselkoersen), vooral dankzij de opkomende markten. De verliesratio van de Groep, na herverzekering, stabiliseerde zich de laatste zes maanden op 52,5%. Coface is voorbereid voor Solvency II, dat van kracht werd op 1 januari 2016. De kapitaalratio die vereist is om de onderschreven risico's af te dekken bedraagt 147%7, wat in lijn is met de risicobereidheid en het dividenduitkeringsbeleid van Coface van 60% van het nettoresultaat.

Op basis van de nettowinst per aandeel, die stabiel bleef op € 0,80, zal de Groep bijgevolg een dividend 5 voorstellen van € 0,48 per aandeel.

 

 

Kerncijfers per donderdag 31 december 2015

De Raad van Bestuur van COFACE SA onderzocht tijdens haar vergadering op 9 februari 2016 de geconsolideerde financiële rekeningen voor het boekjaar 2015. Deze werden onderworpen aan een controle door het Auditcomité. Niet-gecontroleerde financiële rekeningen; deze worden gecertificeerd.

tabl1NL

 

Omzet

In 2015 bedroeg de geconsolideerde omzet van Coface € 1.489,5M, wat 3,4% meer is in vergelijking met 2014 (+1,2% bij constante perimeter en wisselkoersen). Deze stijging is het gevolg van de commerciële strategie die geïmplementeerd is door de Groep en gestoeld is op productinnovatie, distributie via meerdere kanalen en het versterken van de verkoopprocessen en verkoopopvolging.

Het aantal nieuw ondertekende contracten was lager dan in het voorgaande jaar dat gekenmerkt werd door de ondertekening van enkele grote contracten. De retentie van onze klantenportefeuille was goed en bedroeg 88,2%.

De competitieve omgeving en de goede rentabiliteit van contracten in ontwikkelde markten woog in de loop van 2015 op de prijszetting. Deze prijsdruk bleef echter onder controle: het prijseffect op contract was stabiel in vergelijking met 30 september 2015 en bedroeg -2,4%.

 

tab2NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De omzetgroei van de Groep is vooral te danken aan de opkomende markten. In de Verenigde Staten vormt de reorganisatie van het volledige agentschapsnetwerk van het land een verklaring voor de daling van de resultaten. In de ontwikkelde markten, waar de rentabiliteit van contracten hoger ligt, bleef de concurrentie hevig en dit zette druk op de prijzen.

Resultaten

 • Gecombineerde ratio

De verliesratio na herverzekering bedroeg 52,5% en stabiliseerde zich in de loop van de laatste zes maanden als gevolg van de minder grote blootstelling aan de meest kwetsbare ondernemingen en sectoren. Gedurende deze periode bleef Coface haar dekking afbouwen, vooral in de opkomende markten, en de gevolgen van deze aanpak beginnen geleidelijk vaste vorm aan te nemen, afhankelijk van het betaalgedrag.

De interne overheadkosten bleven onder controle: uitzonderlijke posten niet meegerekend3 daalden deze met 1,8% bij constante perimeter en wisselkoersen (-0,5% bij huidige perimeter en wisselkoersen), een niveau dat beduidend lager ligt dan de groei van de premies, die 2,0% bedroeg (+4,7% bij constante perimeter en wisselkoersen). De distributiekosten stegen in 2015 sneller dan de premies, vooral als gevolg van een sterkere omzetgroei in regio's waar contracten worden gecommercialiseerd via makelaars of partners. De kostenratio na herverzekering bedroeg 30,5% per 31 december 2015 en 29,5% exclusief wisselkoerseffecten en uitzonderlijke posten, een stijging met 0,2 punten in vergelijking met 31 december 2014.

In totaal bedroeg de gecombineerde ratio 83,1% per 31 december 2015, 3,4 punten hoger in vergelijking met 31 december 2014, wat een weerspiegeling is van de verslechtering van het macro-economisch klimaat gedurende het afgelopen jaar.

 

 • Financiële inkomsten

Dankzij de diversificatie van de financiële portefeuille, die geïllustreerd wordt door beleggingen die gerealiseerd werden in niet-beursgenoteerde pan-Europese vastgoedfondsen, kwamen de financiële inkomsten4 uit op  € 53,1M (waarvan € 4,5M outsourcing van kapitaalwinsten) per 31 december 2015, tegenover € 42,8M (waarvan € 8,4M outsourcing van kapitaalwinsten) in 2014.

 • Operationele inkomsten en nettoresultaat

Exclusief herwerkte posten bedroegen het operationeel resultaat 2 € 194,1M en het nettoresultaat (aandeel van de groep)2 € 140,9M.

Op basis van de nettowinst per aandeel van € 0,80, zal een dividend 5 van € 0,48 euro per aandeel worden voorgesteld voor 2015, een bedrag dat stabiel is gebleven in vergelijking met 2014.

Financiele soliditeit – Solvency II

 

Per 31 december 2015 bedroeg het IFRS-vermogen (aandeel van de groep € 1.760,9M. De wijziging in eigen vermogen is vooral het resultaat van het positieve nettoresultaat van € 126,2M, gecompenseerd door de uitkering van € 75,5M aan aandeelhouders en een daling van de herwaarderingsreserves voor financiële activa klaar voor de verkoop.

Coface is voorbereid voor het nieuwe regelgevende kader, Solvency II, dat van kracht werd op 1 januari 2016. Binnen deze context is Coface van plan zijn kapitaalmanagementtools te vervolledigen en is het van plan om een voorwaardelijke kapitaallijn te vestigen om zijn solvabiliteit in extreme gevallen te beschermen6.

Berekend op basis van de standaardformule, bedroeg de afdekkingsratio van vereist kapitaal voor verzekering en afdekking van het factoring-risico 147%7, een niveau dat in lijn is met de risicobereidheid van de Groep en het dividenduitkeringsbeleid5 van 60% van de nettowinst per aandeel, dat dit jaar opnieuw wordt voorgesteld.

 

De ratingbureaus Fitch en Moody’s herbevestigden de ratings (IFS) van de Groep van respectievelijk AA- en A2 (stabiele outlook) op 17 september en 13 oktober 2015.

 

Overdracht van de openbare waarborgenactiviteit

Momenteel is men bij Bpifrance bezig met het voorbereidend werk voor de overdracht van de openbare waarborgenactiviteit die momenteel door Coface wordt uitgevoerd namens de Franse staat. De overdracht is onderworpen aan de wijziging van de toepasselijke wetgeving en van het regelgevende kader8, die bij decreet van kracht zal worden. Coface zal door de Franse staat bezoldigd blijven worden tot de overdracht van deze activiteit volledig afgerond is, een datum die nog niet gekend is.

Vooruitzichten

 

Het huidige macro-economische klimaat is veeleisend (zwakke groei in de geavanceerde economieën, grotere risico's in de opkomende markten en volatiliteit op de financiële markten) en voor het jaar 2016 wordt geen grote verandering in deze situatie verwacht. Gelet op het feit dat er geen duidelijk herstel van de wereldwijde activiteit is en rekening houdend met de overdracht van het beheer van de openbare waarborgenactiviteit, zullen de groei- en rentabiliteitsdoelstellingen (return on average tangible equity or RoATE) die Coface twee jaar geleden heeft vastgelegd voor de periode die eindigt in 2016, niet worden behaald. Het business model van Coface, zijn financiële sterkte en zijn uitkeringsratio van ongeveer 60% zijn evenwel niet ondermijnd.

Zoals op 15 januari 2016 werd aangekondigd, neemt Xavier Durand vanaf vandaag de functie van CEO van Coface over van Jean-Marc Pillu. Xavier Durand, 52, gegradueerd aan Polytechnique, bracht het grootste deel van zijn loopbaan door bij GE Capital. De afgelopen 25 jaar heeft hij senior-level operationele ervaring inzake algemeen beheer van financiële diensten verworven in meer dan 30 landen.

 

In reactie op zijn nieuwe benoeming, verklaarde , Xavier Durand, CEO van Coface :

" Ik ben er trots op om aan het hoofd te staan van deze fantastische onderneming: Coface is een wereldwijd erkend merk en de Groep beschikt over diepgaande expertise.

Mijn prioriteiten zullen de volgende zijn:

 • Risico's: onze blootstelling werd tussen 2014 en 2015 aangepast en we zullen aanpassingen blijven doorvoeren zolang dit nodig is; de gevolgen hiervan zullen na verloop van tijd merkbaar zijn..
 • Kosten: we gaan de structurele wijzigingen die noodzakelijk zijn om de operationele doeltreffendheid van de Groep te verbeteren, bestuderen en invoeren.
 • Binnen deze context is het ook mijn missie om de hefbomen en middelen te identificeren om de commerciële activiteit van de Groep opnieuw een boost te geven.

Samen met mijn team van leidinggevenden en na een aanloopperiode, zal ik de acties bepalen om de rendabele groei van Coface op de lange termijn te versterken. Ik begin vandaag met dit werk en zal de gelegenheid van onze driemaandelijkse updates te baat nemen om u op de hoogte te houden van de vooruitgang die we boeken."

 

 

TOELICHTINGEN

Constante perimeter en wisselkoersen. De gepubliceerde resultaten voor 2014 werden herwerkt teneinde rekening te houden met de impact van IFRIC 21.De jaarresultaten van 2014 herwerkt met IFRIC 21 zijn gelijkwaardig aan de resultaten die werden gepubliceerd in 2014

2 Zie bijlage, "Reconciliatietabel" voor de berekening van de operationele inkomsten, exclusief herwerkte posten. Voor de berekening van de netto-inkomsten (aandeel van de groep), werd een genormaliseerd belastingtarief toegepaste op herwerkte posten voor de boekjaren 2014 en 2015.

3 De interne overheadkosten zijn herwerkt om een uitzonderlijke voorziening van € 3,2M uit te sluiten

4 Investeringsinkomsten exclusief uitgaven, exclusief kostprijs van de schuld

5 Uitkering ter goedkeuring voorgelegd aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op 19 mei 2016.

6 Mits ondertekening van de overeenkomst betreffende de vestiging van deze voorwaardelijke kapitaallijn

7 Dekkingsratio berekend volgens de interpretatie door Coface van de standaardformule van Solvency II. Voorlopige berekening..

8 Finance Law No. 2015-1786, Artikel 103, van 29 december 2015

Dit persbericht downloaden : De resultaten van Coface voor 2015: netto-inkomsten € 126M en voorge... (481,64 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English