Nieuws en Publicaties
21/06/2022
Economisch nieuws

Een recessie om stagflatie te voorkomen? De wereldeconomie op een tweesprong

A recession to avoid stagflation?

Vier maanden na het begin van de vijandelijkheden in Oekraïne kunnen de eerste lessen worden getrokken: het conflict, dat nog lang zal aanslepen, heeft het mondiale geo-economische evenwicht al verstoord.Op korte termijn verergert de oorlog de spanningen in een productiesysteem dat reeds door twee jaar pandemie is beschadigd en verhoogt hij het risico van een harde landing voor de wereldeconomie: terwijl die enkele weken geleden nog op de dreiging van stagflatie leek af te stevenen, heeft de veranderde toon van de centrale banken, als gevolg van de versnellende inflatie, het vooruitzicht van een recessie weer doen opleven, met name in de geavanceerde economieën.

 

In dit complexe klimaat heeft Coface de beoordeling van 19 landen naar beneden bijgesteld, waaronder 16 in Europa – in het bijzonder Duitsland, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – en slechts 2 naar boven bijgesteld (Brazilië en Angola). Op sectorieel niveau blijkt uit het aantal neerwaartse herzieningen (76 in totaal tegenover 9 opwaartse herzieningen) dat deze opeenvolgende schokken zich over alle sectoren uitstrekken, zowel over de energie-intensieve sectoren (petrochemie, metallurgie, papier enz.) als over de sectoren die meer rechtstreeks met de kredietcyclus te maken hebben (bouw).

Nu de horizon steeds donkerder wordt, zijn de risico's natuurlijk bearish en kan geen enkel scenario worden uitgesloten.

 

DE VERTRAGING VAN DE ACTIVITEIT EN HET RISICO VAN STAGFLATIE WORDEN DUIDELIJKER 

De groeicijfers voor het eerste kwartaal bleven in de meeste ontwikkelde economieën achter bij de verwachtingen. Bovendien is het bbp in de eurozone voor het tweede opeenvolgende kwartaal slechts zeer zwak gegroeid, met zelfs een daling van -0,2% in Frankrijk. Dit was te wijten aan een daling van de gezinsconsumptie tegen de achtergrond van een dalende koopkracht. Ook in de Verenigde Staten is de bedrijvigheid teruggelopen als gevolg van de buitenlandse handel en de moeilijkheden die de industriesector ondervond bij het aanvullen van de voorraden. Deze cijfers zijn des te zorgwekkender omdat de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne net voelbaar werden.

 

Gezien de versnellende inflatie, de slechtere verwachtingen van de actoren en de verscherpte wereldwijde financiële omstandigheden ziet de bedrijvigheid er in het tweede kwartaal niet veel beter uit in de geavanceerde economieën, en aanzienlijk minder gunstig in de opkomende economieën. Hoewel het waarschijnlijk nog te vroeg is om te zeggen dat de wereldeconomie in een stagflatoir regime is beland, zijn de signalen in overeenstemming met dit standpunt. 

 

DE DRUK OP DE GRONDSTOFFENPRIJZEN ZET ZICH DOOR

Hoewel de grondstoffenprijzen onlangs zijn gestabiliseerd, blijven ze op een zeer hoog niveau. Zo zijn de olieprijzen sinds het begin van de oorlog niet onder de 98 USD gezakt, omdat de vrees voor een mogelijk aanbodtekort groot is gebleven.

 

Deze context is gunstig voor exporteurs van grondstoffen, en meer in het bijzonder van aardolie. De enige twee opwaarderingen van Coface hebben betrekking op Brazilië en Angola, en de sectoriële herwaarderingen betreffen voornamelijk de energiesector van de producerende landen, terwijl de sectoriële afwaarderingen gericht zijn op de energiesector in landen waar bedrijven zich stroomafwaarts in de productieketen bevinden (voornamelijk in Europa).

 

Ook voor industrieën waarvan de waardeketen energie-intensieve productieprocessen omvat, zoals de papier-, de chemische en de metaalindustrie, worden de risico's naar boven bijgesteld. De agrovoedingssector is een van de sectoren met het hoogste aantal afwaarderingen dit kwartaal, waarbij bijna alle regio's zijn getroffen.

 

Ten slotte is het waarschijnlijk dat bedrijven die de stijging van hun productiekosten nog niet volledig in hun verkoopprijzen hadden doorberekend, dit zo zullen houden. De prijsstijgingen zullen dus aanhouden in sectoren met een aanzienlijk prijszettingsvermogen. Dit is het geval voor de farmaceutische sector, waar een klein aantal ondernemingen de wereldmarkt domineert. Deze sector, die reeds als een van de meest veerkrachtige wordt beschouwd, is de enige met een "laag risico" in onze barometer.

 

CENTRALE BANKEN MET BEIDE VOETEN OP DE REM

In navolging van de Fed en de Bank of England heeft de ECB haar koers geleidelijk aan verstrakt, in die mate zelfs dat zij haar toekomstige renteverhogingen van tevoren aankondigt. Evenals de andere grote centrale banken (met uitzondering van de Bank of Japan) heeft de ECB binnen het strikte kader van haar mandaat geen andere keuze dan haar waakzaamheid aanzienlijk te verscherpen, ook al zou dit een brute vertraging van de bedrijvigheid teweeg kunnen brengen en de vrees voor een nieuwe Europese staatsschuldencrisis weer kunnen aanwakkeren.

 

In dit klimaat van verkrappende kredietvoorwaarden lijkt de bouwsector een van de meest kwetsbare sectoren te zijn. Verwacht wordt dat de stijgende financieringskosten gevolgen zullen hebben voor de woningmarkt en uiteindelijk voor de bouwactiviteit. Dit is begonnen in de VS, waar de huizenverkoop snel daalt. 

 

DE WOLKEN PAKKEN ZICH SAMEN VOOR 2023

Nu het economische en financiële klimaat snel verslechtert, heeft Coface de rating van 16 landen op het Europese continent naar beneden bijgesteld, waaronder alle grote economieën – met uitzondering van Italië, dat al een A4-rating had.

 

Ons basisscenario gaat uit van een aanzienlijke vertraging van de bedrijvigheid in de komende 18 maanden, waardoor de inflatie geleidelijk kan afnemen. Onze groeiprognoses zijn bijzonder slecht in de ontwikkelde landen. Er zijn veel neerwaartse risico's voor de wereldeconomie, terwijl het opwaartse risico voor de inflatie blijft bestaan. Om de inflatie te beteugelen lijken de centrale banken geneigd de economie in een recessie te duwen, waarvan zij hopen dat ze milder zal uitvallen dan wanneer de prijzen blijven dalen, zodat ze later gedwongen zijn een hardere monetaire schok door te voeren. Het risico, dat niet kan worden uitgesloten, zou zijn dat de vraag zou dalen en de inflatie hoog zou blijven, als gevolg van de grondstoffenprijzen die moeilijk zouden dalen door een chronisch aanbodtekort.

 

 

Download nu de nieuwe driemaandelijkse barometer van Coface.

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Een recessie om stagflatie te voorkomen? De wereldeconomie op een twe... (181,92 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English