Over Coface

Financieel overzicht

BEDRIJFSPRESTATIES EN VOORUITGANG DIE GEBOEKT WORDT MET FIT-TO-WIN IS IN LIJN MET HET PLAN, WAT ONZE AMBITIE BEVESTIGT OM UIT TE GROEIEN TOT DE MEEST SOEPELE WERELDWIJDE KREDIETVERZEKERAAR BINNEN DE SECTOR

  • De bedrijfsprestatie voor BJ 2016 zijn in overeenstemming met de guidance
- Omzet is in lijn met de tendensen die vorige kwartalen werden waargenomen en bedraagt € 1.411 miljoen, wat een daling is van (3,6)% vs 15 (ex. FX)
- Nettoverliesratio in beoogde vork bedraagt 65,5%
- Nettokostenratio van 31,9%, ondersteund door een strikte uitgavecontrole
  • Exportgaranties voor rekening van de Franse staat managementoverdracht afgerond
- Teams (~250 VTE's) en IT-systemen vanaf 2 januari 2017 overgedragen
  • Fit-to-Win gelanceerd en vooruitgang geboekt in lijn met de verwachtingen
- Risico- en kostenacties volgens schema gelanceerd
- Consultaties bezig
- Eerste winsten worden gerealiseerd
  • Fit to Win launched and progressing in line with expectations
- Launched risk and cost actions as per schedule
- Consultations well underway
- First benefits materialising
  • Netto-omzet (aandeel van de groep) voor BJ 2016 bedraagt € 41,5 miljoen
- Omvat € 36,5 miljoen aan garanties voor rekening van de Franse staat en eenmalige posten voor Fit-to-Win
 
  • Solvabiliteitsratio bevindt zich binnen de beoogde vork met ongeveer 150%; voorgesteld dividend: € 0,13 per aandeel, incl. € 0,06 speciaal dividend
  • Guidance 2017: nettoverliesratio lager dan 61%
Tenzij anders aangegeven zijn de wijziging in vergelijking met 12M 2015

XAVIER DURAND, CEO van COFACE, ZEI HET VOLGENDE:

"De tweede helft van 2016 luidt het begin in van de transformatie van Coface. We behaalde gedurende het jaar een nettowinst van € 41,5 miljoen, we sloten met succes de overdracht af van onze activiteit inzake exportgaranties voor rekening van de Franse staat en lanceerden ons strategisch plan dat over 3 jaar loopt, zijnde Fit-to-Win, waarvan de implementatie mooi op koers ligt. Gedurende het laatste kwartaal van 2016 hebben we ook ons senior leadership-team versterkt zodat we het strikte change management kunnen doorvoeren dat noodzakelijk is voor het welslagen van ons plan.
Met Fit-to-Win streven we er uiteindelijk naar onszelf te positioneren om een RoATE (return on average tangible equity) te behalen van 9% of meer gedurende de cyclus. De onzekerheid die de economie domineert zal in 2017 waarschijnlijk niet verdwijnen. 2017 zal een overgangsjaar zijn aangezien we onze strategische prioriteiten blijven nastreven die het plan richting geven: om ons risicobeheer en informatieverschaffing te versterken, operationele doeltreffendheid aan te sturen en de dienstverlening aan de klant te verbeteren en om selectieve groeistrategieën te implementeren."
 

KErncijfers per 31 december 2016

De Raad van Bestuur van Coface SA onderzocht tijdens haar vergadering van 8 februari 2017 de geconsolideerde financiële rekeningen voor BJ 2016. Deze werden gecontroleerd door het Auditcomité. Niet-gecontroleerde financiële rekeningen; deze worden gecertificeerd.
1-en
 

1. OMZET

Coface liet voor BJ 2016 een omzet optekenen van € 1.411 miljoen, wat een daling is van (5,3)% ten opzichte van BJ 2015 en van (3,6)% ex. FX.
De premies volgden gedurende 2016 een aanhoudende tendens, beïnvloed door een zwakkere klantenactiviteit en aanhoudend zachte omstandigheden in ontwikkelde markten, vooral binnen onze Noord- en West-Europese regio's; laatstgenoemde werd ook negatief beïnvloed door de daling van de managementvergoedingen voor exportgaranties van de Franse staat.
 
In Centraal-Europa daalde de omzet (1,1)% ex. FX, vooral als gevolg van lagere inkomsten uit diensten (vergoedingen voor het innen van schulden), wat in lijn is met het lage claimsniveau binnen deze regio.
In de regio Middellandse Zee & Afrika werd het goede commerciële momentum in Italië teniet gedaan door terugbetalingen van premies in Spanje, waar de risico-omgeving gunstig is. De omzet daalde (1,3)% tegenover 2015.
In Noord-Amerika steeg de omzet met 4,0% (ex. FX), vooral dankzij enkele wereldwijde klanten.
In de opkomende markten was het herstellen van de rentabiliteit dit jaar de prioriteit nummer één: de groei van de omzet werd negatief beïnvloed door portefeuilleaanpassingen in Azië ((10,9)% ex. FX), terwijl enige positieve repricing bijdroeg tot een stijging van de omzet in Latijns-Amerika (+9,0% ex. FX).
 
De nieuwe bedrijfsproductie bleef met € 139 miljoen stabiel vs. 2015, afgezien van Azië. Het retentiepercentage van Coface bleef met 88,5% dicht in de buurt van de recordniveaus, een lichte verbetering in vergelijking met 2015. Naar aanleiding van enkele repricing-acties in Latijns-Amerika vertraagde de prijserosie in vergelijking met 2015 met (1,7)%.
De klantenactiviteit, die een belangrijke drijver is van de premiegroei, vertraagde dit jaar, beïnvloed door sterke dalingen in bepaalde sectoren (metalen, grondstoffen, ...). Deze tendens verbeterde echter licht naar het einde van het jaar toe.
 
2-en
 

 2. RESULTaten

– Gecombineerde ratio
 
De netto gecombineerde ratio van de Groep bedroeg 97,4% voor BJ 2016.
 
(i) Verliesratio
 
Binnen de context van een volatiele en risicovolle omgeving, werd de verliesratio van Coface vooral gedreven door claims in de opkomende landen. Er werden in de loop van 2015 en 2016 maatregelen genomen om onze risicoblootstelling in deze regio's te verminderen en verwacht wordt dat de gevolgen hiervan geleidelijk aan de oppervlakte zullen komen.
De kwartaaltendensen gedurende de tweede helft van 2016 vertoonden de eerste tekenen van een verbetering van de verliesratio; deze tendens wordt vooral aangedreven door Latijns-Amerika dat sterk contrasteert met Azië waar de verliesniveaus hoog blijven. De verliesratio na herverzekering van de Groep daalde in Q4 2016 met (4,4) punten tot 67,9% tegenover 72,4% in Q3 2016 en bedroeg 65,5% per 31 december 2016, binnen de beoogde vork voor 2016.
 
(ii) Kostenratio
 
Coface houdt de kosten buiten Fit-to-Win-beleggingsdomeinen strikt onder controle. De totale uitgaven daalden tot € 699 miljoen (inclusief € 2,1 miljoen voor het opstarten van Fit-to-Win in Q4), tegenover € 713 miljoen per 31 december 2015 
((0,6)% ex. FX). 
De kostenratio van de Groep na herverzekering bedroeg 31,9% voor BJ 2016.
 
– Financiële inkomsten
 
Coface handhaaft een gediversifieerde en proactieve beleggingsstrategie. Het huidige klimaat van lage rentevoeten zet de rendementen echter onder druk. De financiële inkomsten bedroegen € 48,0 miljoen (waarvan € 3,5 miljoen aan winsten uit verkopen) per december 2016 tegenover €53,1 miljoen (waarvan € 4,5 miljoen aan winsten uit verkopen) voor BJ 2015. Het boekhoudkundig rendement, exclusief kapitaalwinsten, bedroeg 1,6% voor BJ 2016 tegenover 1,8% voor BJ 2015.
 
– Bedrijfsomzet en netto-omzet
 
De bedrijfsomzet bedroeg € 114,4 miljoen per 31 december 2016, inclusief een winst van € 75,0 miljoen naar aanleiding van de overdracht van exportgaranties van de Franse staat, € 38,6 miljoen aan herstructureringskosten voor Fit-to-Win, € 14,1 miljoen aan vrijgaven van reserves gekoppeld aan sociale voordelen en € 5,1 miljoen aan wijzigingen inzake actuariële rente, goed voor een totaal van € 55,6 miljoen voor belastingen.
De netto-omzet (aandeel van de groep) bedroeg € 41,5 miljoen, waaraan de hierboven vermelde niet-recurrente elementen bijdroegen ten belope van € 36,5 miljoen. 
Er zal voor 2016 worden voorgesteld om een dividend van € 0,13 per aandeel uit te keren. In overeenstemming met de vorige communicatie, omvat deze uitkering € 0,07 per aandeel, wat overeenkomt met een uitkeringsratio op aangepaste inkomsten (€ 0,11 per aandeel) en € 0,06 speciaal dividend.
 
 


3. FINANCIëLE KRACHT

Per 31 december 2016 bedroeg het IFRS-vermogen (aandeel van de groep) € 1.755,2 miljoen (vlak vs. 2015). De wijziging in eigen vermogen is vooral het resultaat van een positief netto-inkomen van € 41,5 miljoen, gecompenseerd door de uitkering van € 75,3 miljoen aan aandeelhouders uit hoofde van een dividend voor BJ 2015 en een stijging van de herwaarderingsreserves van voor verkoop beschikbare financiële activa.
Het nieuwe regelgevende kader Solvency II werd op 1 januari 2016 van kracht. Op basis van de standaardformule blijft de dekkingsratio van vereist kapitaal voor afdekking van het verzekerings- en factoring risico sterk op ongeveer 150% per 31 december 2016. Dit niveau is in overeenstemming met het comfortniveau dat de Groep beoogt en stelt Coface in staat om zijn uitkeringsbeleid op lange termijn van meer dan 60% van de aangepaste opbrengsten, zoals dat dit jaar is voorgesteld, te bevestigen.
De ratingbureaus Fitch en Moody's herbevestigden de ratings van de Groep (IFS) op respectievelijk AA- en A2 (stabiele vooruitzichten) op 29 september en 28 november 2016

4. FIT TO WIN UPDATE

 De Groep lanceerde in september 2016 zijn nieuw strategisch plan dat Fit-to-Win gedoopt werd en dat erop gericht is Coface te positioneren als de meest soepele wereldwijde handelskredietpartner binnen de sector, terwijl geëvolueerd wordt naar een kapitaalefficiënter bedrijfsmodel. 
De implementatie van Fit-to-Win verloopt zoals gepland.
 
– Het risicobeheer en informatieverschaffing versterken
 
Momenteel worden acties ondernomen om het risicobeheer en de informatieverschaffing te versterken, vooral in de opkomende landen, inclusief aanwervingen binnen het domein van verbeterde informatieverschaffing, het updaten van onderschrijvingsrichtlijnen en -processen en het oprichten van een speciaal support team van senior experts. Verwacht wordt dat de gevolgen ervan zich gedurende de twee jaar na de implementatie van het plan volledig aan de oppervlakte zullen komen.
 
– De operationele doeltreffendheid en de dienstverlening aan de klant verbeteren
 
In het kader van deze tweede strategische prioriteit heeft Coface een verschillende initiatieven uitgewerkt in domeinen zoals sourcing en vastgoedoptimalisatie, het rationaliseren van de organisatie en het herzien van sociale voordelen. Er werden consultaties van de Ondernemingsraden opgestart en deze verlopen zoals gepland.
De transformatie van de technologie en de processen van de Groep om zo de dienstverlening aan de klant en de productiviteit te verbeteren, vereist herstructureringskosten en investeringen die volledig gefinancierd worden door niet-recurrente winsten naar aanleiding van de overdracht van de activiteit inzake exportgaranties voor rekening van de Franse staat. In overeenstemming met vorige communicaties werden in 2016 herstructureringskosten gemaakt voor een bedrag van € 38,6 en oprichtingskosten goed voor € 2,1 miljoen. Voor 2017 en de jaren daarop verwacht Coface dat deze uitgaven respectievelijk € 21 miljoen, € 6 miljoen en € 3 miljoen zullen bedragen.
Als gevolg van deze acties beoogt Coface in 2017 een kostenbesparing van € 10 miljoen en van € 30 miljoen in 2018, waardoor het margeverlies als gevolg van de overdracht van de activiteit inzake exportgaranties voor rekening van de Franse staat volledig wordt gecompenseerd.
– Gedifferentieerde groeistrategieën implementeren
 
Door prioriteit te verlenen aan het genereren van waarde in plaats van aan groei past Coface zijn commerciële benadering aan elk specifiek markt/sector/klantenprofiel aan. Dit vertaalt zich in enkele repricing-acties in Latijns-Amerika en aan een herstructurering van de portefeuille in Azië. In de ontwikkelde markten, waar prioriteit wordt gegeven aan efficiëntie en innovatie, versterkt Coface de boekhoudbeheerteams en -processen. Er werden onlangs nieuwe partnerschapsovereenkomsten ondertekend met Bank of China, UniCredt en BPCE.
– Kapitaalintensiteit verminderen
 
Coface verbindt zich ertoe om een sterke kapitaalpositie te behouden, wat geïllustreerd wordt door een beoogde solvabiliteitsratio die evolueert naar het bovenste deel van de vork 140-160% en een minimale single A-rating wat betreft de financiële kracht.
Zonder deze fundamentals in gevaar te brengen, heeft Fit-to-Win manieren geïdentificeerd om de kapitaalefficiëntie van Coface verder te verbeteren vooral door het verhoogde gebruik van herverzekering. Er werd een eerste stap bereikt met de stijging van de overdracht van de quota-share herverzekering tot 26% vanaf 1 januari 2017 (vs. 20% in 2016). 
Verwacht wordt dat de stijging van de herverzekeringsoverdracht geleidelijk een impact zal hebben op de kapitaalnoden om zo bij te dragen tot de ambitie van Fit-to-Win om over de cyclus heen een RoATE van 9% of meer te behalen.
 

5. Vooruitzichten

Coface richt zich volledig op de implementatie van Fit-to-Win en verwacht wordt dat de gevolgen van de initiatieven die we nu hebben opgestart om dit te implementeren zich geleidelijk zullen openbaren.
In 2017 blijft onze prioriteit uitgaan naar het uitvoeren van ons strategisch plan terwijl de ontwikkeling van het risicolandschap van nabij wordt opgevolgd. In lijn met de eerste tekenen van verbetering die in dit stadium worden waargenomen, verwachten we in 2017 een nettoverliesratio van minder dan 61%. We verwachten te kunnen beginnen profiteren van de operationele efficiëntiemaatregelen van Fit-to-Win die reeds zijn ondernomen en hebben gepland om in 2017 € 10 miljoen kosten te besparen, terwijl investeringen en herstructureringskosten voor het jaar € 21 miljoen zouden moeten bedragen.
 

CONFERENCE CALL

Op 8 februari 2016 om 18u00 Parijse tijd zal een conference call worden georganiseerd om de resultaten voor BJ 2016 van Coface te bespreken.
Telefoonnummers: +33(0)1 70 77 09 41 (Frankrijk), +44 (0)20 3367 9456 (VK), +1 855 402 77 63 (VS). 
De presentatie zal ook terug te vinden zijn op het volgende adres: http://www.coface.com/Investors/Financial-reporting
3-en
Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English